آی اس آی دست در صدد دست و پا کردن بازی جدید در افغانستان

توفیق عظیمی

0 58

پاکستان ، تحت فشار بین المللی یا هرگونه اجبار دیگر ، طالبان را برای گفتگوهای رو در رو با دولت افغانستان حاضر کرد اما isi همچنین نگران نتیجه مذاکرات صلح در حال انجام است و برنامه دوم برای آن را طرح نموده است .

پاکستان ، دشمن دیرینه مردم افغانستان است و به همین دلیل آن عده از افغان های فروخته شده ، جاعل ، سفاک ، نادان (طالب ها ) را  در آغوش گرفته و به خاطر ادامه ناامنی ها و خونریزی ها در افغانستان از آنها استفاده میکند .

پاکستان خواسته های خود را به طالبان پیشنهاد داده است تا در میز مذاکره توسط طرف مقابل پذیرفته شود ، اگر این خواسته ها پذیرفته شود ، پاکستان به چیزی دست یافته است ، اما جنگ را رها نخواهد کرد. پاکستان همچنین می داند که برخی از خواسته های طالبان از آدرس پاکستان مطرح شده است که توسط هیئت مردم افغانستان قبول نخواهد شد ،حتی برخی موارد توسط ایالات متحده و جامعه بین المللی نیز پذیرفته نشده است.

پاکستان دو هدف دارد یکی اینکه اگر گفتگوهای صلح موفقیت آمیز باشد ، جنگ نباید پایان یابد ، زیرا پاکستان فرصت های بیشتری نسبت به جنگ افغانستان دارد و اهداف پلید خود را دنبال می کند.

پاکستان نگران است که اگر گفتگوهای صلح مطابق با خواسته ها و شرایط طالبان پیش نرود ، پول و شرایطی را که اکنون به طالبان میدهد در اختیار گروه های دیگر قرار دهد.

دولت افغانستان که خواهان صلح آبرومندانه در کشور است  می گوید که صلح باید به جنگ پایان دهد. همانطور که طالبان می گویند ، آنها در سراسر افغانستان می جنگند و هیچ گروه تروریستی دیگری وجود ندارد ، بنابراین طالبان باید مسئولیت هرگونه خشونت در افغانستان را بپذیرند ، خواه در پوهنتون باشد ، یا در مسجد یا مدرسه.

 طالبان با جیش محمد ، البدر ، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی درباره چگونگی ایجاد نیروی انسانی و فرصت های ادامه جنگ پس از صلح گفتگو کرده اند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.