ایا افغانستان در حال حاظر بطرف صلح میرود یا جنګ خانمانسوزدیګر؟

قاسم باز   

0 59

۲۰۲۰/ ۲ / ۱۲

تهداب نیم قرن بدبختی یعنی جنګ و خون ریزی مهاجرت و بی وطنی را در افغانستان  اخوانیت  و روس پرستان ناعقبت اندیش ګذاشته که تا حال ملت مظلوم ما در ان میسوزد، و دست به ګریبان اند.
بدبختانه  تا حال،  این دو ګروپ خون اشام و بیګانه پرست دلشان بحال ملت نه سوخته به سازشهای فتنه امیزی خود، ګاهی در اغوش این و ګاهی در اغوش ان به جنایات خود ادامه  میدهد.
امروز اعضای حزب خلق و پرچم به بسیار بی شرمی از یک حکومت که مخالف اندیشه و به اصطلاح انها دست نشانده امپریالیزم   در کابل است پشتبانی مینماید. انانیکه به الفبا سیاست میداند ، خوب می فهمد که  این پشتبانی انها صرف بخاطر طویل شدن جنګ و بدبختی ملت افغان است انها بتمام قدرت و توان هیچ وقت حاظر نخواهند شد تا در کشور ما صلح و یک دولت کارا ، مسول بمنافع ملی بوجود اید. انها خوب میداند وقتیکه در افغانستان یک حکومت حساب ګیر بوجود اید حتمآ ان دولت همرای این جنایتکاران تصفیه حساب خواهند نمود. پس انها بهمین خاطر امروز از حکومت غیر مسول اقای اشرف غنی و امرالله صالح مجاهد دیروز و ترمیم کننده مقبره نوکر سوسیال امپریالیزم داکتر نجیب الله امروز پشتبانی میکند ، این پیروان روس پرست دیروز و امروز و این مجاهد نماها دیروز و طرفداران روس امروز که تقریبا ۱۷ سال باهم جنګیدند، کشتند، زندانی ساختند،  یتیم ساختند، بیوه ساختند، مهاجر و بی وطن ساختند. انها در حال حاظر در یک جبهه نامقدس دست باهم داده میکوشند تا از این شرایط ناهنجار به نفع خود بهره برداری نماید. ولی غافل از اینکه ملخ یکبار جستی دوبار جستی اخیر بدام افتیدی.
در این چند روز ګذاشته دو مصاحبه های تلویزیون از دو شخصیت با نفوذ اتحاد سابق بنام اتحاد سمت شمال هر یک جنابان  عطا محمد نور و اقای یونس قانونی همزمان از یک ادرس در میدیا افغانی به نشر سپردند، از خلل ګفته های این اقایون بوضاحت بر می اید که انها تا این دم از جنګ و کشتار هموطنان خود  دست بردار نشده میکوشد تا بهر نوع که شود در کشور زمینه یک حکومت ملی را سد نماید تا در اینده کسی ملت اینها را به میز محاکمه ملی نه کشاند.

مصاحبه جدید اقای یونس قانونی در مورد مجلس دوحه .
https://www.youtube.com/watch?v=iOZNxZpRR24&t=3s
مصاحبه جدید اقای عطامحمد نور در مورد مجلس دوحه
https://www.youtube.com/watch?v=K3d7tB3jj9U

Leave A Reply

Your email address will not be published.