!خطاب به داکتر یار محمد تره کی ، برادرزاده نورمحمد تره کی

قاسم باز

0 259

۲۰۲۰/۳۱/۱۲

خطاب به داکتر یار محمد تره کی ، برادرزاده نابغه شرق؟ نورمحمد تره کی.!

در پشتو یک ضرب المثل است که میګوید.
( ته چی نه شرمیږی تا به څوک و شرموی )
امروز در افغانستان ګپ از تاسف ګذاشته ، عقل بغضی ادم ها در ذهن نه بلکه دربینی و چشمان شان است، از این جمله افراد یکی هم برادرزاده نابغه شرق اقای یارمحمد تره کی است .

 یارمحمد تره کی تاحال مسولیت تهاجم قشون سرخ شوروی را تنها به ګردن حزب پرچم می اندازد ، در حالیکه این چنین نیست .

اسلم وطنجار، اسد الله سروری، سید محمد ګلاب زوی و شیرجان مزدوریار، این چار یار کبار ؟ نورمحمد تره کی بودند، این چاریار کبار؟ به روز برخورد تره کی و امین در ارګ که منجر به قتل سید داود تړون و زندانی شدن نابغه شرق ګردید  خود را به سفارت شوروی رسانده، روسها این چار یار نابغه شرق نورمحمد تره کی را به هر طوریکه بود به روسیه شوروی انتقال دادند، این چاریار اعضای برجسته حزب خلق در تهاجم و هجوم قوه اشعالګر روسی یکجا همرای ببرک کارمل و عساکر روسی داخل افغانستان ګردیده و در عملیات نظامی روسها بنام طوفان وظایف خود را به وجهه احسن اجرا نمود، به ان اندازه که اعضای حزب پرچم در اشغال کشور توسط روسها مسولیت دارد، به همان اندازه حفیظ الله امین که در انوقت سردمدار حکومت خلقی درکابل بود با جمع این چار یارکبار طرفداران نابغه؟ شرق و استاد ناتوان نورمحمد تره کی نیز مسولیت دارد ، بخاطریکه امدن روسها پنج روز پیش از قتل حفیظ الله امین رسما به خواهش و اجازه حفیظ الله امین صورت ګرفته بود، در انوقت قدرت سیاسی افغانستان در دست خلقیان و طرفداران چاریار کبار بودند. یارمحمد تره کی برادرزاده نابغه ؟ شرق و رهبر نا کارا، نور محمد تره کی به هیچ صورت نمی تواند به اعضای حزب خلق شاخه نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین برایت بدهد.
من تا دیروز فکر میکردم که استادی در پوهنتون و داشتن سند دکترا یکی از افتخارات است که نصیب یک عده افراد ګردیده همیشه در زندګی ام بزرګترین ارزو ام داشتن سند داکترا و افتخار کلیمه استادی در پوهنتون بوده. وقتیکه در این چند سال نوشته های بعضی استادان پوهنتون که داری سند دکترا نیز میباشند میخوانم شکر میکشم که مانند این دکتران کور مغز مانند یارمحمد تره کی و خلیل الله هاشمیان نیستم .

 یارمحمد تره کی از نقش روسها در پیروزی کودتا ۷ ثور سال ۱۳۵۷ و عدم همکاری خلقی ها در دعوت و اوردن قوه اشغالګر شوروی در ۶ جدی سال ۱۳۵۸ به چی دیده دارایی انکار مینماید ، وی در جوابیه خود که بجواب جناب حمید انوری نوشته، مقام علم و دانش را پایین اورده زیر پا کرد. من که در در پاره ګراف بالایی خود نویشتم که عقل بعضی ها در ذهن نی بلکه در بینی و چشمان ګرد الود شان است بیجا نه نویشته بودم. راست ګفتند شخصیت یک فرد وقتی معلوم میشود که لب به سخن بګشاید . وسلام

Leave A Reply