یک محاسبه عقلانی با توریالی جان کوهی وکیل خود ساخته و خود بافته  

محمد داؤد مومند

0 47

یک تذکر مقدماتی: من اخیراً، دو مضمون یکی تحت عنوان «جفای بزرگ» که نقدی بود بر کتاب مستطاب و مستند شاغلی محترم داؤود ملکیار به ارتباط اتهام خائنانه کودتای میوندوال، و هم مضمون ذیل را به سایت افغان جرمن فرستادم ولی افغان جرمن، بنابر پالیسی جبونانه اش از نشر آن سر باز زد، و هم چنان دو تبصره مرا در دریچه به ارتباط تبصره طفلانه شاغلی توریالی کوهی، سانسور نمود.

بنابرین مفتخرم که این مضمون را به سایت وزین و با فرهنگ آریانا افغانستان و سایت دعوت ارسال داشته ، ضمناً مراتب شکران و امتنان خود را از بابت نشر آن قبلاً تقدیم میدارم.

چند روز قبل یعنی به تأریخ هفتم ماه جنوری، شخصی بنام توریالی کوهی، که سیمای کاملاً ناشناخته در مطبوعات، به شمول سایت افغان جرمن است، مقالۀ تحت عنوان «تقاضای صلاحیت وکالت از منافع ویب سایت افغان جرمن» در سایت فوق الذکر بدست نشر سپرد.

وی مینویسد که : اسم من توریالی است و کوهی تخلص می نمایم. بیش از سه دهه است که در یکی از کشور هم جوار فرانسه به سر میبرم و در یکی از دفاتر حقوقی به حیث وکیل مدافع کار میکنم.

تبصره: (وکیل صاحب مدافع به عوض نام گرفتن صریح کشور متوقف فیها، مینویسد که در یکی از کشور های همجوار فرانسه مقیم است، نه فهمیدم دلیل اختفاء نام کشور متوقف فیهای شاغلی توریالی جان کوهی چیست؟ همچو اختفاء عقلاً و منطقاً مبرهن میسازد که در خمیر شاغلی کوهی ریگ وجود دارد و زیر کاسۀ شان، نیم کاسه ای قرار دارد.)

شاغلی کوهی به ارشادات خود چنین دوام میدهد:« تقریباً یکنیم دهه است که سایت افغان جرمن را بدون وقفه مرور مینمایم، این ویب سایت برای من از هر نشریه دیگر، چه در داخل افغانستان و چه هم در بیرون از افغانستان،(افغانی و خارجی) (خارجی یعنی غیر افغانی-مومند) دلچسپ تر و با اعتبار تر است»

تبصره : (شاغلی کوهی نه تنها در ادعای فوق الذکر، کاملاً غیر صادق به نظر میرسد، بلکه راه اغراق را می پیماید، البته نظر به دلایل ذیل:

یک- این عاشق اماتور سایت افغان جرمن در طول یکنیم دهه چرا حتی خود را زحمت نوشتن یک مقاله به ارتباط مسائل حیات ملی کشور و جامعه ما منجمله بر رسی حقوق حقه ملت افغان در قسمت غرامات جنگی از دولت اشغال گر متجاوز شوروی و اشغال کشور های غربی که بالغ بر ترلیون ها دالر میشود ننوشت و گوش های مبارک خود را کر انداخت.

دو- این عاشق و دلداده اماتور سایت افغان جرمن، در طول سالیان متمادی، چرا حاضر نشد، که از عاید سرشار وکالت خویش حد اقل مبلغ ده هزار دالر اعانه برای بقاء و تقویه این سایت بپردازد؟

سه- شاغلی کوهی مدعی است که به مطالعه تمام نشرات چه در داخل افغانستان و چه در بیرون افغانستان «افغانی و خارجی» اشتغال داشته و سایت افغان جرمن را تاج مرصع این نشرات میداند.

اگر شاغلی کوهی به حیث یک ژورنالست مسلکی در معتبر ترین دفاتر  نشراتی جهان مانند نیویارک تایمز، واشنگتن تایمز، لندن تایمز و امثالهم کار میکرد، در آن صورت این ادعایش قابل قبول میبود، ولی شاغلی کوهی در یک دفتر حقوقی یک کشور نامعلوم، وکیل دعوی و مصروف پول ساختن و پول اندوختن است، پس چطور و چگونه ممکن است که شاغلی کوهی به تمام این نشرات افغانی و غیر افغانی دسترسی داشته و وقت و فرصت مکفی و فراوان برای مطالعه همه این نشرات که تعداد شان لاتعدولاتحصی است داشته باشد؟

مزید برین تمام این نشرات داخلی و خارجی توسط کدام منبع به دسترس ایشان قرار میگیرد؟ و متکفل پرداخت پول گزاف آن کیست؟

چهار- شاغلی کوهی بتاریخ هشتم ماه جنوری به ارتباط سؤالات مطروحه ام، در دریچه افغان جرمن به صراحت نوشت که :«با تشکر فراوان و عرض اینکه نسبت مصروفیت های شدید کاری، منبعد از ارائه جواب به تبصره ها و نظریات وطن داران خود داری خواهم نمود»

یا بار خدایا! شاغلی کوهی از یکطرف مدعی است که وقت مکفی و غیر قابل باور کردنی مطالعه تمام نشرات افغانی و خارجی را داشته و حتی  حاضر است که در عین زمان، وقت مورد نیاز را در اختیار دارد که در یکی از محاکم فرانسه در حمایت سایت افغان جرمن علیه داکتر تره کی بصورت مجانی اقامه دعوی نماید!!!  و از جانب دیگر به صراحت مینویسد که نسبت مصروفیت شدید کاری وقت و فرصت جواب پنج دقیقه ای سؤال های وطن داران خود را ندارد!

شاغلی کوهی در مورد این دو ادعای اغراق آمیز خود چه جواب عقلانی ارائه کرده میتواند؟

ضمناً شاغلی کوهی در ادعای فوق الذکر خود توضیح نکرده اند که روی کدام معیار های عقلانی خودش، نشرات افغان جرمن را از نظر محتوی بر تمام نشرات دیگر در جهان برازنده تر میداند؟

شاغلی کوهی بتاریخ هشتم ماه جنوری در دریچه سایت افغان جرمن نوشت که «من کدام شخص سیاسی نیستم» این ادعا قابل تأمل است زیرا:

در حالیکه هشتاد فیصد نوشته ها در سایت افغان جرمن، ماهیت سیاسی دارد و ممکن بیست فیصد آن به اشعار و ادبیات و موضوعات دیگر اختصاص یافته باشد، در حالیکه کوهی طبق ادعای خودش آدم سیاسی نیست، پس سائق مبرم علاقه مندی شان به نشرات سایت افغان جرمن از کدام زاویه است؟

وکیل صاحب مدافع شاغلی توریالی جان کوهی در مقاله خود ادامه میدهد :«طوریکه گفتم من یکی از علاقه مندان سر سخت افغان جرمن بوده و حاضرم برای حمایت و دفاع از نام نیک و اعتبار عالی آن در حد توان، فهم و امکانات مادی مادی و فزیکی خود سهم بگیرم»

تبصره: (شاغلی کوهی که مطابق ادعای شان از علاقه مندان سر سخت افغان جرمن بوده و حاضر به مساعدت  مادی و فزیکی هستند! پس چرا؟

الف-  طوریکه قبلاً متذکر شدم در طول این همه سال ها حاضر به ارسال یک مقاله حقوقی مبنی براعاده حقوق پامال شده ملت افغان نشدند؟

ب- چرا در طول این همه سال های متمادی به این سایت مساعدت پولی عرضه نداشتند؟

شاغلی کوهی ضمن در افشانی هایش ادامه میدهد:«قبل از همه علاقه مند استم از آقای تره کی سوال های آتی را مطرح نمایم و انتظار دارم که او به آنها جواب مستقیم، عینی و مسلکی ارایه (شکل درست ارائه است) بفرمایند.

آقای تره کی شما مدعی هستید، که الی درجه دوکتورا در فرانسه تحصیل نموده اید، درست است؟

تبصره:( وقتیکه داکتر تره کی در سوانح خود، مندرج سایت افغان جرمن به صراحت نوشته اند که در رشته حقوق و علوم سیاسی دوکتورا داشته و هم از مقام علمی پوهنوال بر خوردارند، ضرورت به سؤال مضحک «درست است ؟» چیست؟

کوهی صاحب هفته فهم، بار دیگر یک سؤال طفلانه مطرح نموده و میپرسد:«آیا این سند را دقیقاً و مطمیناً (شکل درست نوشته مطمئناً است ) از کشور فرانسه به دست آورده اید؟

تبصره: معلوم میشود که کوهی صاحب شعور و درک سالم و منطقی از ماهیت سؤالات مطروحه خود ندارند!!!

شاغلی وکیل صاحب مدافع در عین حال خود را در مقام حقوقی مدعی العموم یا څانوال قرار داده می پرسند:«بگوئید کدام نوع دوکتورا را حاصل نموده اید؟

دوکتورای یونورستی(پوهنتون)؟

دوکتورای سیکل سوم؟

دوکتورای دولتی؟

و آیا هر سه نوع دوکتوراهای فوق الذکر، از نظر اکادمیک می توانند معادل «پی-اچ-دی» حساب شوند؟

تبصره:( طرح همچو سؤالات، به شاغلی توریالی جان کوهی و اخطار شان مبنی بر محکمه کشیدن داکتر تره کی به محکمه چه ارتباط دارد؟

آیا پاسخ به این سؤالات مبتذل، از زمره پروسیجر محاکماتی، وکیل مدافع یعنی آقای کوهی است؟

آیا روستار تره کی کدام درخواست تقاضای کار به دفتر حقوقی شاغلی توریالی جان کوهی، تقدیم نموده و شاغلی کوهی به نمایندگی از دفتر حقوقی خود میخواهد لیاقت و اهلیت حقوقی استاد تره کی را معلوم کند و یا به اصطلاح عوام صرف یک ….. وازی است؟

شاغلی کوهی که دعوای علمیت در رشته حقوق را میکند، باید خود بداند که دوکتوراهای متذکره سه گانه اش از نظر اکادمیک معیار مماثل دارد و یا نه؟

کوهی بخواند و بداند که در کشور ما هر نوع یونورستی را اعم از شخصی یا دولتی، به نام پوهنتون یاد میکنند، پس از نظر شاغلی توریالی جان کوهی فرق میان پوهنتون دولتی ما در کشور و یونورستی دولتی چیست، مگر میتوان آن را عنوانی، به غیر از پوهنتون داد؟

به هر حال، سؤال در ذات خود طفلانه و مضحک بوده مبرا از معقولیت میباشد.

شاغلی کوهی به شیوه سردار غلام محمد شیرزاد وزیر تجارت وقت ، که به  عصبانیت و دیوانگی شهرت داشت، مینویسد:«آقای تره کی من …..از همه ماجرا جویی، تهمت و بهتان شما خسته شده ام. شما در لجام گسیختگی بی بنیاد خویش عملاً مرز های عقلانیت را عبور نموده اید..»

تبصره:(گویند: غربال به آفتابه گفت تو دو سوراخ داری!!!

من در سراسر نوشته خام شاغلی کوهی چیزی که ندیدم عقلانیت و صداقت ادعاها و گفتار است، ومن درین نوشته خود این خامی های آفتابی نوشته شاغلی کوهی را ثابت نمودم، شاغلی کوهی سخت از خود راضی به نظر میرسد، از سردار مرحوم شیر زاد وزیر تجارت چه گلایه؟

نباید کور خود و بینای مردم بود.

شاغلی توریالی جان کوهی، امری، موازی به فرامین سران حکومت حزب دیمکراتیک صادر نموده و به داکتر تره کی اخطار میدهد بدین عبارت:«به نظر این جانب با شما و همسان شما باید با زبان تند و صریح قانون حرف زده شود.(قانون جنگل- مومند)

بنابرین، به شما یک هفته وقت میدهم تا تمام اسناد، شواهد، مدارک، قرائین (شکل درست قرائن است)،دلایل (شکل درست دلائل است) مستند و عینی و مشهود ….را علیه افغان جرمن ارایه نمائید(شکل درست ارائه است) در غیر آن، این جانب دعوای مدنی را در یکی از محاکم فرانسه علیه شما مفتوح می نمایم …..قابل یاد آوری میدانم که خدمات حقوقی من در تمام مراحل کاملاً رایگان خواهد بود.!!!!!

تبصره اخیر: نخست لهجه زننده و اخطار های میان تهی یک نو جوان امرد، مانند توریالی جان که دفعتاً مانند سمارق کوهی سبز کرد و در اخیر هم مانند اجنه و صحنه سازی شعبده بازان و جادو گران، دود کرد و غائب شد  دربرابر یک استاد موسپید سابقه دار پوهنتون دور از اخلاق متعارف جامعه ماست.

گویند رازدان بزرگان بزرگان اند، چنانکه الیوم دهم ماه جنوری، دانشمند عالی مرتبت جناب داکتر صاحب محمد نعیم اسد ضمن یک پیشنهاد مصالحتی در سایت افغان جرمن می نویسند:«شناسایی من با جناب دانشمند عالیقدر استاد تره کی اولاً جنبه معنوی دارد، زیرا هردو استاد پوهنتون میباشیم…در نخستین شناسایی خود در شهر لیون فرانسه، داکتر صاحب را شخص صالح، متواضع، وطن پرست و پر معلومات یافتم»

فرموده داهی و مفکر بزرگ ملت افغان خوشحال بابا مصداق کلام فوق الذکرداکتر صاحب اسد است بدین مفهوم:

خوشحال خټک په درنو دروند په سپک

این است تفاوت ګفتار پوهنتونی میان یک دانشمند واقعی و مهذب مانند داکتر صاحب اسد و یک جوان امرد نو کیسه و اجیر که خود را وکیل مدافع میشمارد.

ز دیګ پختګان ناید صدایی

خروش از مردمان خام خیزد

محتملاْ و حتی نزدیک به یقین، شاغلی کوهی در رابطه، از طرف کدام مرجع ذی نفوذ، تشجیع، توظیف و استخدام گردیده است.

ثانیاً این آغا مدعی است که از مدت یکنیم دهه با سایت افغان جرمن سر و کار دارد و نشرات داخل کشور و خارج کشور را از نظر میگذراند، پس درین صورت شاغلی کوهی چرا بی اطلاع است که مدت تقیریباً ده سال قبل مغفور داکتر سید خلیل هاشمیان برای اولین بار سایت افغان جرمن را به همچو اتهام مماثلی متهم نمود، سؤال درین جاست که این وکیل مدافع نو برآمد در آن زمان چرا مانند سنگ خارا خاموش ماند و صدایی از او شنیده نشد؟

ثالثاً یک هفته از اخطاریه مقام اداره دارالوکاله علیه داکتر تره کی سپری گردیده، ولی وکیل مدافع لافوک تا هنوز خاموش و لادرک است.

توریالی جان کوهی یا صحرایی بخوان و بدان که:

بال بلبل دګر و بازوی شاهین دګر است

عرضی حضور دانشمند والاتبار و عالی مرتبت جناب داکتر صاحب اسد:

محترمانه به حضور تان به عرض میرسانم که سایت افغان جرمن، به مثابه یک اداره متشدد جنگی و متعرض لایعقل، بار اول  و با یک لهجه دور از آداب  و در نظر داشت اخلاق متعارف جامعه و موازین یک نشریه سالم مطبوعاتی، هم سایت سنگین، وزین و با فرهنگ آریانا را و هم دوست پوهنتونی و هم مسلک شما یعنی داکتر تره کی را به شیوه فرهنگ چپگرایان مورد اهانت و شماتت فرعونی قرار داده چنین نوشت:«به تاریخ  21 دسمبر 2020 دکتور عثمان تره کی تبصره ای بر اعلامیه سایت آریانا افغانستان نوشته که قابل مکث و ارزیابی میباشد.

درین مقاله فاقد حیاء از گروه خون ریز استعمار ساخته بنام طالبان پشتیبانی صورت گرفته است.

ویب سایت درمانده آریانا افغانستان این سیاهه را مفتخرانه به نشر سپرده است..»

جناب داکتر صاحب اسد! طوریکه ملاحضه میگردد متعرض سایت افغان جرمن است، هم چنان سایت افغان جرمن نیز داکتر تره کی را متهم به اخذ پول صد هزار دالر نمود که جناب شما آن را جداً رد نمودید، هم چنان سایت افغان جرمن به آن اکتفاء ننموده شخص پاچه گیری را بنام توریالی کوهی تدارک و تشوق نمود، لذا منطقاً سایت افغان جرمن نخست باید از سایت وزین آریانا و داکتر تره کی معذرت خواسته تا بعد از آن انعکاس صدای معذرت خود را بشنوند.

با عرض حرمت

Leave A Reply

Your email address will not be published.