عامیانه نوشتم اما درد همه را آزرده نشوید حقیقت همین است

سیدعبدالله پاچا

0 61

طالبان چگونه جنگ را بس میکنند؟ اگر جنگ طالب از برای دین بود، در جهان امروز یگانه راه برای آزاد ماندن، راه تعلیم تربیه، اقتصاد، نیروی قوی، تهداب های اساسی اعتبار جهانی است که برخلاف تمام اینها تو جنگ می کنی، معلوم است که حرف از اسلام نیست، حرف از اسلام آباد است.

طالب می گوید:”وقتی آمریکایی ها از افغانستان بیرون شود ما امارت اسلامی را می سازیم و جهاد را بس می کنیم، و جهادیان را به افغانستان جای نمی دهیم”.

اگر واقعا جهاد میکنید پس بد می کنید که جهاد را بس می کنید تا هنوز نه فلسطین فتح شده است، نه بیت المقدس آزاد شده است، نه از جزیره عرب کفار بیرون شده است  نه ترکستان شرقی آزاد شده است، نه امپراتوری مغولی هندوستان به ملکیت اسلام برگشته است. اگر حرف از اسلام باشد، تا هنوز هم ما به جهاد واقعی نیاز داریم، جهاد فرض عین است اما عاین عمل شما که همه روزه دست به کشتار مسلمانان میزنید نه جهاد است و نه اسلام.

معنی این عمل طالبان آنست که جنگ تو در افغانستان خلاف ارزش های اسلامی و منافع ملی است.

اگر در سال به افغانستان هشت میلیارد دالر پرداخت نشود،بازهم طالبان جهاد میکنند یا نه، اگر افغانستان اردو و نیروی امنیتی نمی داشت، شما جهاد میکردید و جهاد تان ادامه میداشت.

اگر واحد پول افغانی از کلدار هم پائین تر شود، جهاد را بس میکنید، یا اینکه به جهاد تان ادامه میدادید. تمام قصه در اینجا است که اگر حرف از اسلام میبود، اسلام هنوز هم در همان جای خود ایستاده است. این عرب، عجم و اولاد غریب که کشته می شود تمام اش بخاطر حفظ منافع پدر طالبان بود؟

طالبان چگونه جنگ را بس میکنند؟ اگر جنگ طالب از برای دین بود، در جهان امروز یگانه راه برای آزاد ماندن، راه تعلیم تربیه، اقتصاد، نیروی قوی، تهداب های اساسی اعتبار جهانی است که برخلاف تمام اینها تو جنگ می کنی، معلوم است که حرف از اسلام نیست، حرف از اسلام آباد است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.