سرآب صلح

عبدالرووف لیوال

0 187

توله های اختاپوس خون آشام (تنظیمی ها) که دردودهه ی اخیراز مدرک فساد و مکیدن خون افغانها، فربه تر وهارتر شده ، قرار است اینبار در تبانی باعمو سام به ما صلح کاذب بیاورد.

ملت ساده و گوسفندی ماکه چندین باربه امید آب ، بانشان دادن سرآب توسط عموسام باعطش پی آب دویده وفریب خورده ، اینبار هم ازیک غار، برای چندمین بارنیش زده خواهدشد. (تاریخ تکرارمیشود)

بهترین مثال آن توافقات ژنیو سال1982بود که خلص فیصله ی آنرا از کتاب (نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان) اثر کاندید اکادمیسن مرحوم محمد ابراهیم عطایی از صفحه ی447 آن هوبه هو طورذیل نقل میشود: {{پاکستان امضای این سند توسط خودرا از طرف امریکا اجباری میشمرد، ولی امریکا به آنها اطمینان میداد که یکمرتبه این سند امضا شود ، بعداً پروای عملی کردن آنرا کسی نخواهد داشت ، چنانچه همین طور هم شد، هیچکس به این سند اعتبارنمیداد ، حتی هنگامی که قوای شوروی از افغانستان خارج گردید ، پاکستان آشکارا،زمینه ی حمله برافغانستان را مساعد ساخت و امریکا سُرنای حکومت با قاعده ی وسیع برای افغانستان راسرداد ولی پاکستان ومخالفین دولت کابل به سُرنای اوگوش ندادند}}.

چون آفتاب مبرهن است که عموسام وفرستاده اش اززمان ریگن وکارترهمراه بااختاپوس وتوله هایش اندیوالی وروابط تنگاتنگ دارد- کنفرانس های ایکه ازهمان زمان الی اکنون درمورد افغانستان این دو دایر نمودند ، نتیجه آن برای افغانها زهرمقاتل بوده مانند کنفرانس بُن .

اکنون هم طرح ایکه بازهم جهت بدست آوردن غنایم از طرف توله های اختاپوس مطرح میشود ، اینرا میرساند که توله های این اختاپوس خون آشام توقع مکیدن هرچه بیشترخون افغانها رادارد.

بناأ مردم مظلوم وزجر دیده ی ما درآستانه تدویر کنفرانس استانبول از تحادیه اروپا، کنفرانس کشورهای اسلامی ، کشورهای دوست چون ترکیه ، جاپان ، اندونیزیا ، تاجکستان ، ترکمنستان ، آلمان ، ازبکستان ، و جامعه جهانی دلسوز، به پاس ترحم انسانی التجا دارند تا مانع اشتراک اختاپوس دراجلاس مربوط افغانستان شود و از عموسام هم بخواهند که بس است و اضافه ترازین به بهانه ی سرکوب تروریسم (درخفاءرفیقش)از استعمارو استثمارمردم مستضعف افغانستان دست بردارد.

ضمناٌ بجای اختاپوس از شخصیتهای خوشنام ملی ، استادان پوهنتونها و نخبه های صادق و وطنپرست دعوت گردد، تا درچنین اجلاس به نمایندگی مردم افغانستان اشتراک نمایند.

الهی ! ازبرکت اینماه مبارک رمضان به مردم خفته درخون ما ، رحم فرما ودرکشورعزیزمافضای صلح را مستولی گردان . ( آمین یارب العالمین)

خواست اکثریت خاموش افغانستان از قلم عبدالرووف لیوال.

Leave A Reply