!دوستان نداء

داکتر صلاح الدين سعيدى

0 148

نسخه اى شما و نسخه هاى عدۀ  ديگر براى بيرون رفت از وضع موجود در افغانستان و در مورد راه بيرون رفت از بحران در موارد زياد ميلنگند. جوانب اصلی و در مورد مرجع مشروعیت شف شف است و جانب عملى عادل ندارد.

راه حل شما و راه حل توافق حرکت طالب با امريکا در دوحه (28 فبرورى 2020) عوض نجات، سقوط به پرتگاه مهلک و نا معلوم است. سپردن سرنوشت افغانستان به استابلشمنت پاکستان، بى روحيه کردن و اضمحلال اردو و نيرو هاى امنيتى افغان است. به حرکت درآوردن برف کوچ عظيم است که همه چيز را با خود به پرتگاه خواهد برد! اجازه ندهيد چنين شود!

شما ها در طرحهاى خود از قوم بيرون نه شده ايد و شهروند، یک شخص یک رأی  را اساس قرار نه داده ايد!

مرجع مشروعيت و ايجاد حاکميت مشروع مٶقت، انتقالى، بى طرف و … را مانند حرکت طالب شف شف کرده ايد و نه گفته ايد که اين سمارق و ممثلين بې طرف و همه شمول، قوى، اسلامى و … که سبب رضايت ذوالفقار، عليپور، سعيدى و جناب کرزى و حتى دشمن و همسايه هاى طماع  شود و راضى کرده بتواند، شود از کدام خورجين استخباراتى کدام کشور  بدست آمده ميتواند..اين خواب است و خيال.

در مورد ارزشهاى آينده براى کشور خط کشى خود را گفته ايد، اما راه رسيدن به آن را در عمل نشان نداده ايد. نه ګفته اید که اصول مربوط به قانون اساسى که به بعضی شان تماس ګرفته اید،  در ريفراندم تصميم گرفته شوند. ريفراندم وقواعد آن کاری ها  و انتخابات بدون تذکره هاى مٶثق و بدون رفع تجارب تلخ دو دهۀ  أخیر ممکن نیست.  تکرار سابق و تصمیم ګیرنده شده، جان کیری ضیاع وقت و فریب بیش نه خواهد بود.

از علاقمندی جامعۀ جهانی استقبال میکنیم اما نقش جامعۀ  جهانى و آمادگى سازمان ملل متحد و مسئله توزيع تذکره هاى الکترونيکى در اسرع وقت را به کمک جهانى روشن نه کرده ايد.

به يقين که بهانه و مبرر اصلى جنگ و جهاد براى سرباز و عدۀ از قومندانان جهادی و  طالب در افغانستان حضور سرباز کفرى در افغانستان است که اکثر یا اهمیت این مطلب را نمی دانند و یا میدانند اما ذکر آنرا برای خود خطرناک میدانند و از آن سرسری عبور میکنند ویا به رُخ خود نمی کشند تا سهم ممکن شان در توزیع کیک کم نه شود.

مسلم این است که حال کی نيروهاى دفاعى و امنيتى افغان تا اندازۀ زیاد قوى اند. ولى جنرال اسد درانى سابق رئيس استخبارات نظامى پاکستان و حال فعال مدنى!؟ تأکيد دارد که اين مصارف امريکا به هدر خواهد رفت و جناب ستانکزى از حرکت طالب در مورد برنامۀ  خود را بار ها واضح گفت که به اندازۀ  کافى نيرو هاى امنيتى افغانستان را محدود و تقلیل خواهند داد. و … جناب ستانکزى بايد بداند که از لحاظ شرعى فروش مرغهای  هوا  قبل از شکار برای شکاری حاذق هم  ناروا است. ایشان باید بدانند که توافق شان با جانب امريکا در دوحه اين شکار را تحقق يافته تلقى کرده نمی تواند و نه کند.

به يقين باور دارم که اگر مداخلات پاکستان و منابع شرارت پاکستان و ايران که عوامل جهانى نيز دارند، به کمک جهان مرفوع شود و در مورد جهان اقدامات متناسب براى منع صدور ترور و دهشت از پاکستان و ايران به کشور ما افغانستان را عملاً روى دست بگيرند، ما از خروج کامل نيرو هاى امريکايى از افغانستان استقبال ميکنيم. و یقین دارم که افغانها توانایی واستعداد لازم و تجارب لازم دارند که سیاست نفیه  دیگر برای هیچ کس خوشبختی آورده نمی تواند و این کشور متعلق به همه افغانها است.  اما جهان و امريکا نبايد به افغانها که در خط مقدم ضد ترور و ضد نظامها و سيستم هاى توتاليته براى امنيت جهان و کشور خود قربانى داده اند و ميدهند. لذا جهان نباید به افغانستان به شکل ترحم و شفقت ديد داشته باشند. اداى سهم شان در افغانستان، دفاع از امنيت خود شان نيز هست.

ما در افغانستان تغيرات مثبت مى طلبيم ولى اين تغيرات نبايد به توقف برنامه هاى انکشاف و انهدام نهادها و پروژه هاى اعمار و انکشاف افغانستان بانجامد که شواهد پروسه را به همين استقامت نشان ميدهد. و اين حالت نبايد براى هيچ افغان با عزت قابل قبول باشد.

تمام شواهد نشان ميدهد که برنامۀ  اولى، اساسى و بنيادى دشمنان اين وطن و اين کشور از بين برداشتن آن افراد و اشخاص اند که براى آب، برق، چوب، جلغوزه، مرمر و … افغانستان برنامه دارند. افغانها بايد در دفاع آن برنامه هاى باشند که افغانستان را از احتياج پاکستان رهانيدن و به جهان وصل کرد.

هموطنان عزيز!

دشمن ميداند چه ميکند. بر ماست تا دير نه شده دست به کار شويم و از بحران فرصت ساخته، علاقمندى جهان را به نحوى استقامت دهيم که منافع کشور و ملت خود را با صداى رساء تر با منافع مشروع جهان تلفيق و بدون ضياع وقت دفاع کنيم.  هدف ما نه دشمنی با امریکا و نه با کسی دیگری است و جهان این را باید درعمل درک کند.

جهان کمک کند که به بيست سال قبل نه، بلکه به پيش برويم و بشريت امروز براى اين کار وسيلۀ  انتخابات زود هنگام با امادگى هاى لازم در اسرع وقت چیزی دیگری در دست ندارد. هرگونه حرکت عجولانه سبب پشیمانی  و پرداخت قیمت بیشتر و ګزاف خواهد شد.

راههاى ديگر در لفافه هاى بيطرف، همه شمول، عادلانه، مٶقت و قابل قبول براى همه و …. در عمل حل را به بدراهه، خواب و خيال و پيچاندن آرزو هاى زرين غیر عملی چیزی دیګری نیستند.

اين چنين سمارق ها و اين چنين خيالبافى هاى و مدينهء فاضله چون  حاکمیت بی طرف و همه شمول وقابل رضایت همه  صرف خيال چیزی دیګری نبود و نیست.  بشريت امروز براى رسيدن به حاکميت عادلانۀ  نسبى، قوی ومستقر به جز انتخابات و انتخابات قبل از وقت با آمادگى هاى لازم، راه ديگر ندارد.

داکتر صلاح الدين سعيدى

15/4/2021

Leave A Reply