اظهارات بینظیر بو تو در یکی از مصاحبه هایش

سید عبید الله نادر

185

اظهارات بینظیر بوتو در یکی از مصاحبه هایش

که زیب عنوانِ فیسبوک ها شده، و این ودیو را بارها به تما شا ګذاشته اند

(این موضوع از سال ۱۹۸۹ است ک ده ملیون ډالر اسامه بن لادن به یک جنرال پاکستانی که اسمش را من نمی خواهم افشا کنم ، روان کرده بود ، و آن جنرال فوجی یعنی (نظامی) اسامه بن لادن را برای نواز شریف معرفی کرده بود ، وبه نواز شریف ګفته بود که اسامه مارا کمک می کند، بعد از ختم جهاد اسامه بن لادن به عربستان رفت و بعدأ همان جنرال نظامی که از اسامه پول دریافت کرده بود ، از اسامه خواست که دو باره برای جهاد بیاید، اسامه ګفته بود که حال جهاد ختم شد برای چه بیاید ، جنرال پاکستانی برایش ګفته بود، که ، جهاد حالا جاری است ، چون یک زن مسلمان در پاکستان حکومت می کند ، یعنی زمان بینظیر بوتو بود ، وقتی یک زن مسلمان حکومت کند جهاد ضرورت است ، و بخاطر بر انداختن حکومت زن به پول ضرورت است، و همان جنرال نظامی که در سال ۱۹۹۰اسامه بن لادن را خواسته بود، که نمی خواهم نامش را افشا کنم، و هم برای اسامه بن لادن ګفته بود، که به پادشاه عربستان سعودی بګوید ، که به خاطر حراست از عربستان سعودی از آمریکا قوا قبول نکند، برای دفاع از عربستان سعودی از مهاجرین و جنګجویان افغانی استفاده کند ، در سال ۱۹۹۰ وقتی بالای کویت حمله شد ، در آن وقت اسامه بن لادن با پادشاه عربستان سعودی میانه خوبی نداشت ، و از یک دیګر آزرده بودند ،و دوباره به عربستان سعودی رفته نمی توانست ، همان بود که این پلان شد ،که البته در سال های ۱۹۹۰و ۱۹۹۳که ما بر خلاف آمریکا کار میکنیم و بعد از آن برای پاکستان خطر زیاد متوجه شد که پاکستان در ردیف کشور های تروریست پرور قرار ګرفت.

Comments are closed.