زهرنامه ی شکست بیست ساله

184

افزون برتهدیدهای قبلی در شب 5 بر6 ثورساعت 9 و چهل دقیقه از شماره ی0765725413 زنگ موبایلم به صدا درآمد، آنطرف خط شخصی بنام غلام سخی ازامنیت ( شاید هم نام مستعار) مرا چنین خطاب نمود (ساعت چند شب به رد توبیاییم، تا انگشتانت راقطع و دندانهایت رابپرانیم).

من که از سالیان متمادی (1386) مضامین انتقادی راعلیه مافیای تنظیمی فساد ، تحریرداشته واز طریق سایت های وزین آریایی، دعوت میدیا،تاند وغیره به نشر رسیده .

تحریری های فوق جنبه ی اصلاحی وتنبیه کننده داشته وزنگ خطربه فسادیون ونتیجه مهلک آن که امروز با آن مواجه هستیم بوده نه خصومت شخصی ویا هدف دیگر.

اولین گزارش تحقیقی ام درمورد غصب زمین تحت عنوان ( کابل درچنگال اختاپوت زمین) در همان سالها از طریق روزنامه های اراده ، ترقی وآژانس خبری پژواک به نشر رسید و به تعقیب هم گزارش ها ی دیگری در مورد فسادیون.

بهرصورت هیچ کسی درمورد علت اصلی اینکه امروز ماچرا سفری به صفر داشتیم و باعث شرمندگی جامعه ی جهانی باعدم حکومت داری خوب شده ایم ، فکر نمیکند ، به همه گان مبرهن است، اینکه مافیا سالار همان وقت که درراس دولت قرار داشت، گروپ های مافیایی تنظیمی را بخاطر غصب ، فساد و بی عدالتی ایجاد و برایشان علنی اذعان داشت : بخورید – بقافید به تُوبره زنید ولی بخارج نبرید {درحالیکه بخارج انتقال شد چیزی دربانکهای خارجی و چیزی هم در آسمان خراشهای دُبی گور شد}

بلاخره ملت آواره وفقیر ما، آواره تر و فقیر تر شدوحال به چنین سرنوشت مغموم وبیچاره رسیدیم – اضافه برین اعمال این گروپ های مافیایی حتی سردمداربزرگ را واداشت تا (جان سپکو) رابه افغانستان بفرستد اوهم اکنون بنام سیگارآرشیفی مملوازهزاران ورق فسادداردکه ازطرف خارجیها واراکین بلند رتبه دولتی افغانستان صورت گرفته  برعلاوه آی ،اس، آی هم جهت بدنامی افغانها توسط هزاران اجنت شامل دردولت افغانستان درمورد فساد های بزرگ وعدم حکومتداری خوب آنقدر اسناد جمع آوری نموده که توانست جامعه ی جهانی را صد فیصدمعتقد به این سازد که افغانها مردم اهل حکومت خوب واسلامی نیستند ( همه غدار، مختلس ، رشوه ستان وعامل ناکامی جامعه جهانی ودرد سر به رعیتش)

اضافه براین دولت فاسد هنگام استغاثه ی مردم مظلوم برگلوی آنها پا گذاشته ودرحلقوم خفه نموده درحالیکه طالبان به صدای مظلوم رسیدگی ودرزمان بسیار اندک حق را به حقدار میسپّارد.

درموجودیت عوامل فوق ، مبارزه ی طالب علیه بی عدالتی واستثماررنگ آورد واگر طالبان درمورد روابط خود با پاکستان به مردم وضاحت دهد 95فیصد مردم بطرف آنها خواهد رفت.

همه میدانیم که خروج فزیکی وعلنی مکمل امریکا صورت میگیرد ولی حضور ستراتیژیک غیر مریی اش قویتر از پیش درافغانستان باقی است ، امروز هزارها تن اجنتهای مخفی سیا دربین مردم پرسه میزنند ورژه میروند – جنگ استخباراتی هم با تخنیک نهایت پیشرفته اش سخن اول خودرا میزند – قوت های مخوف شان درچهار طرف مملکت زمین ، ابحاروهواراپُر نموده .

فلهذاایجاب مینماید بخود بیایم ، از جاسوسی علیه یکدیگراباورزیم ، هرچه زودتروحدت خودرا تامین ، با هوشیاری سیاسی دشمنان واقعی خودرا تشخیص وعلیه آنها مبارزه نماییم ودر آخرپیامم به (غلام سخی جان) اینست که تانفس دربدن دارم قلمم راازانگشتانم گرفته نمی توانی.

مازنده به آنیم که آرام نگیریم     +   موجیم که آسودگی ما عدم ماست

Comments are closed.