بار دیگر کابل در ظلمت جهل تروریستان

عارف نظری

133

وقتیکه گفته میشود به این منافقان که فساد نکنید در زمین می گویند که ما اصلاح کارانیم (جهاد گرانیم و شریعت را تطبیق می کنیم و امارات اسلامی میخواهیم) با خبر باشید که اینها مفسدین اند ولی شعور ندارند بر فساد خود. سوره بقره آیه ۱۱ و ۱۲

چهارشنبه شب که اکثریت نقاط شهر کابل در تاریکی ظلمت شب فرو رفت و خانه ها بی نور شدن همه گفتن که حتما مجاهدین به غذا پرداخته اند و علیه پایه ها جهاد کردن غازی شدن و برق لعنتی را که به خانه ها روشنایی آورده و کوچه، بازار را تنویر کرده بود پایه هایش را قطع نمودن این مجاهلین بقول قرآن که عقل و شعور بر اعمال خود ندارند خیر را از شر و خوب را از خراب فرق نمی کنند و حلال و حرام را اصلا بوی نمی برند نفع و ضرر مردم مسلمان را پروا ندارند سهل ترین عمل نزد شان ریختن خون مسلمان و تخریب آبادیها است.

مکتب سوزی و تخریب پل و سرک و تاسیسات عام المنفعه با آزار و اذیت مسلمانان کار روز مره این لشکریان شیطان و جهاد گران به امر آنها (شیاطین جنسی و انسی) که ابلیس و ISI اند می باشند اما در ابا و قبای طالب و عالم زیر نام اسلام و شریعت سالهاست که جنایت می کنند آتش می زنند و خون می ریزند با کفار دوستی و با مسلمان دشمنی می کنند بیشک آیات ۱۱ و ۱۲ سوره بقره مصداق حال این منافقین است و صد ها آیات و احادیث دیگر اعمال زشت این منافقین را تقبیح می کند اما این بی شعوران که نمی دانند لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اذان لا یسمعون بها:-

ایشان را قلب هاییست که به آن حق را نمی دانند و ایشان را گوشها ست که به آن صدای حق را نمی شنوند ایشان کران و کوران از دیدن و شنیدن حق و حقیقت.

پس با چنین موجوداتی که از حیوان پست تر اند چه باید کرد ای صاحبان خرد و ای مسئولین بی مسئولیت حکم قرآن در موارد همچو جنایتکاران مکرر چون آفتاب روشن است که برای قطاء الطریق، قاتلان نا حق، جنایتکاران حرفوی و دشمنان دین و سرزمین در قوانین شرعی و مدنی واضح و آشکار است ولی کیست که آن را تطبیق کند تا جلو شرارت پیشگان گرفته شود. اگر جنایتکاران مانند تخریب کننده پایه های برق و یا تروریستان جنایتکار به جزای اعمال خود طور علنی در محضر عام به سزای اعمالشان می رسند آیا دیگر ولگردان و مزدوران بیگانه جرات ارتکاب جنایت علیه مردم و تاسیسات عام المنفعه را پیدا می کردند؟ واضح است که نی .

بنآ از ارگانهای قضای و عدلی جدا تقاضا می نمایم تا قانون را بالای مجرمین تطبیق نمایند ورنه نزد مردم و خدا مسئول اند مسئول چرا که در برابر مجرمین و جنایتکاران خلاف امر خدا و پیامبر مدارا می کنند و زمینه را برای فساد مجرمین در زمین خدا مساعد می سازند و از خدا بترسید و در برابر دشمنان دین وطن با قاطعیت چون نیروهای دفاعی و امنیتی مبارزه کنید نه اینکه با خون آنها معامله صورت گیرد.

Comments are closed.