رای دهندگان بیش از تقابل با دشمنان به

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

160

رای دهندگان بیش از تقابل با دشمنان به ختم  جنگهای بی پایان اهمیت می دهند

 

جالب اینکه که اولویت های اصلی “سیاست خارجی”  آنهائی هستند که بر مردم در داخل کشور از جمله شغل و مهاجرت تأثیر می گذارد.

Matthew Petti :نویسنده

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

6/17/2021

ارقام  نظرسنجی جدید که روز چهارشنبه (دوم جون) منتشر شد نشان می دهد که امریکائی ها خروج از جنگ های شرق میانه را بیش از مقابله با دشمنان شرق میانه در اولویت قرار می دهند.

مرکز تحقیقات برای پیشرفت امریكا، یك مرکز فكری  متمایل به چپ، در اواخر ماه مارچ از دو هزار رأی دهنده به ارتباط طیف وسیعی از موضوعات پرسش هائی نمود. این نظرسنجی نشان داد که مسائلی مانند شغل، مهاجرت و تغییرات اقلیم  بر تفکر سیاست خارجی رای دهندگان حاکم است، در حالیکه نگرانی های طبقۀ حاکم مانند رویاروئی با دشمنان و گسترش دموکراسی اهمیت کمتری برای شان داشته است.

در پرسش به این سوال که سه اولویت اصلی آنها در سیاست خارجی چیست، بیشترین پاسخ دهندگان به طور کلی – 47 درصد – “محافظت از شغل برای کارگران آمریکائی” را انتخاب کردند، به تعقیب آن 42 فیصد “کاهش مهاجرت غیرقانونی” را انتخاب کردند، 28 فیصد “مبارزه” با تغییرات اقلیم جهانی” و 28 درصد که ” بهبود روابط با متحدان” را اولویت اصلی می دانستند.

پاسخ دهندگان در مورد موضوعات مختلف بر اساس خط حزب تقسیم شد. اولویت اصلی پاسخ دهندگان جمهوری خواه کاهش مهاجرت غیرقانونی بود، در حالیکه اولویت اصلی پاسخ دهندگان دموکرات مبارزه با تغییرات اقلیم شناخته شد.

اما به نظر میرسد رای دهندگان در مورد لزوم توقف مداخله در جنگ های شرق میانه اتفاق نظر داشتند. یک چهارم پاسخ دهندگان – از جمله تناسب مشابه دموکرات ها، جمهوری خواهان  و گروه مستقل – “پایان دادن به مداخلات  امریکا در جنگ های شرق میانه” را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود انتخاب کردند.

در همین حال، کمتر از یک چهارم پاسخ دهندگان “محافظت در برابر تهدیدات تروریستی از جانب گروه هائی مانند داعش یا القاعده”، “حمله نظامی و اقتصادی چین”، “مقابله با تهدیدات هسته ئی ایران و کوریای شمالی” یا “جلوگیری از مداخلات روسیه” را در سیاست و دولت ایالات متحده در تقدم قرار دادند.

جمهوری خواهان بیشتر از دموکرات ها یا گروه های مستقل مقابله با هر یک از این دشمنان را به جز روسیه، در اولویت قرار می دهند. در آن صورت، شکاف حزبی معکوس شد، تقریباً یک سوم پاسخ دهندگان دموکرات، اما صرف 11 درصد از پاسخ دهندگان جمهوری خواه ، مبارزه با دخالت روسیه را به عنوان اولویت اصلی انتخاب کردند.

نتیجۀ مطابقت با نظرسنجی موسسۀ تحقیقاتی پیو (Pew)  که چند ماه پیش منتشر شد، نشان داد که محافظت از مشاغل تنها محبوب ترین اولویت سیاست خارجی برای امریکائی ها است، در حالیکه کمتر از نیمی امریکائی ها محدود ساختن نفوذ چین، روسیه، کوریای شمالی یا ایران را در اولویت قرار دادند.

نویسندگان مرکز تحقیقات برای پیشرفت امریکا با اشاره به اینکه تهدیدهای تروریستی مهمترین نگرانی رای دهندگان در یک نظرسنجی مشابه در سال 2019 بود، نوشتند: “چشمگیرترین یافته در مورد این اقدام، کاهش تروریسم به عنوان اصلی ترین نگرانی در سیاست خارجی است.”

کمترین گزینه برای همه گروه های رای دهنده “حمایت از حقوق و آزادی های دموکراتیک در خارج از کشور” بود. فقط 9 درصد پاسخ دهندگان – از جمله 11 درصد دموکرات ها و 7 درصد جمهوری خواهان و گروه مستقل – آن را انتخاب کردند.

نظرسنجی های دیگر طی چند دهۀ  گذشته نشان داده است كه عموم مردم امریكا تقدم  كمی را در جهت ارتقای دموكراسی قایل هستند، حتی اگر همچنان به عنوان یكی از مباحث عمدۀ سیاست خارجی توسط نخبگان باشد.

بیش از یک چهارم پاسخ دهندگان دموکرات “مبارزه با فقر جهانی و ارتقای حقوق بشر” را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود انتخاب کردند، اما این گزینه برای جمهوری خواهان و افراد مستقل زیاد قابل پذیرش نبود.

پاسخ دهندگان به حوادث سایر کشورها اهمیت می دادند اما لزوماً خواهان دخالت ایالات متحده در امور داخلی این کشورها نبودند.

تقریباً دو سوم پاسخ دهندگان موافقت کردند “مسایلی که در سایر نقاط جهان اتفاق می افتد تأثیر زیادی بر اقتصاد امریکا خواهد داشت و ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم تا مطمئن شویم که سیاست های داخلی و خارجی ما کار بیشتر برای ایالات متحده خلق نموده و از منافع ایالات متحده محافظت می کند.”

هر چند که، 55 درصد موافقت کردند که “وقتی امریکا به عوض مداخله در سایر کشور ها، روی مشکلات خود تمرکز کند، امریكا قویتر است”، در مقابل صرف 41 درصد خواستند ایالات متحده “برای محافظت از منافع ملی ما و پیشبرد اهداف مشترک با سایر کشورها، نقش رهبری را به دوش گیرد.”

نتایج سیاست خارجی انعکاس دهندۀ نتایج سیاست داخلی است. اولویت های داخلی پاسخ دهندگان کنترل همه جانبۀ ویروس کرونا، ایجاد شغل و افزایش دستمزد بود.

نویسندگان نوشتند: “امریکائی ها با قاطعیت متحد هستند و آرزو دارند که دولت به نیازهای رای دهندگان بیشتر توجه نموده و کمتر به پول دهندگان مبارزات انتخاباتی، شرکت ها و افراد ثروتمند، توجه نماید.”

Comments are closed.