شاخه سمال

عبدالرووف لیوال

190

بعضی اصطلاحات عامیانه پُرمحتوا و هوشدار دهنده است ، زمانیکه متعلم صنف هفتم لیسه ی حبیبیه و ازجمله ی بچه های شوخ محسوب میشدم ، هر پنجشنبه ، جهت سپری نمودن جمعه ی خوش در یگانه سرویس موسهی ُسفلا البته در جنگله ی آن بالا میشدم و ازین جنگله سوار شدن هدفی داشتیم و آن اینکه از کوتل قشلاق الی قریه ی سید خیل در کنارسرک باغچه های توت و زردآلو بود که کنون آثاری از آن باقی نمانده، در همین قسمت باغ زردآلو، سرک کندوکپر شده  و سرویس آهسته در حرکت میبود ، ازین سرعت بطی استفاده نموده وغوره های بالای سر خود در شاخها را باعجله (برق زدنی) چیده وجیب هارا پُر مینمودیم ، ولی صدای (شاخه سمال) کلینرموتر از زینه ی عقب سخت آزار دهنده ومُخل چیدن میشد، درحالیکه آن بیچاره ازین صدا میخواست که شاخه های درخت را متوجه باشید که به چشم ویاجای دیگر تان نه خلدتا افگار نشوید، باتحریرمقدمه ی فوق میخواهم به افغانها هوشدار دهم که ( شاخه سمال) به این شرحه : اگر از نسل کشی شیطان های بزرگ توسط کرونا و از گزند نامرهی اسلحه شیمیایی در افغانستان زنده برآمدم به یادتان خواهم آورد ورنه (بسا آرزو که خاک شده)

همتباران عزیز در دو طرف جنگ روان ! به لحاظ خداعقلت رابه سربیاور، طرح های ستراتیژی عمیق امریکا نه به دموکرات ها ونه به جمهوری خواهان ارتباط میگیرد صرف این دو تطبیق کننده هستند(البته درزمان زمامداری شان) سازنده اصلی طرح ستراتیژی عمیق کنگره ی stablishmentنخبگان مُستبد اند وبه همین ملحوظ کُشته شدن ده میلیون افغان را که جهت آوردن صلح خیالی ورام ساختن افغانهادرزمان ترامپ طرح شده بود ، قدم بقدم عملی میسازند البته درلفافه ی کُشتی نرم بین تکنوکراتهای دو تابعیته + کاسه لیسان داخلی شان از یکطرف و در مقابل هم طالبان ، بعد ازینکه هزارها افغان بیچاره کشته شد و نیم افغانستان چون ساختمان (اناردره) به مخروبه تبدیل شد ، عیناٌطرح رافایل درسال 1371- که کابل را مخروبه ساخت.

دیگر ستراتیژی stablishmentتطبیق ، مردم افغانستان رام شده وآرامی هم دروجود موثر اقمار سیا به افغانستان برخواهد گشت ،چون ویتنام فعلی و آنگاه این لنډۍ پښتومعکوس خوانده میشود (د طالبانو ډلې ولاړې + زما د یار ډله وروستۍ ده ولاړه به شینه )

زنهار! هم در ګوانتانامو زندانی تان میسازد و هم در قطر ناز ونعمت تان میدهد

هم در ضد (تروریزم ناتعریف ناشده) میلیاردهاسرتان مصرف میکند +هم تریلیونهاازبابت مواد مخدر وپلوتونیم از نزد تان می رُباید – هم باساختمان پایگاه ها ومصرف قراردادی هایشان مصروفیت های شُغلی برای تان ایجادمیکند(پاروکش تبدیل به رییس پارلمان )تا خوش باشید و هم باتخریب ولسوالی ها و پایگاه های خود بی روزگار تان میسازد – توسط قاشق عسل میدهد تان وهم ذریعه ی دسته ی همان قاشق چشم تانرا از حدقه بیرون میآورد – یکبار به بام بالای تان میکند و باپس کشیدن زینه به زمین میزند تان- یکبار درلست سیاه جای تان میکند و باری هم ازیتان میکشد- نیمی تان را تروریست ونیمی دیگری تانراضد تروریست میتراشد- یکی تانرا به جمهوریت ودیگرتانرابه امارت تشویق میدارد- باانداختن اریکه ی مفسدقدرت (طوق لعنت به گردن تان) قارون میسازد تان –  سفیر وبازهم وزیرتان میسازد (هرنوع کلاه سر تان میگذارد)، بعد اینکه عیاش تان ساخت به ویلای تان در دُبی مستقر میسازد- وا به جان مردم بیچاره که نان خوردن ندارند.

آ های ! عقل تان کجاست ؟ ( شاخه سمال ) وآن هم شاخ روز آخرت که تا تاروپود میسوزاند تان.

Comments are closed.