اختطاف چی مشهور، به ریاست تحقیقات جنایی رسید

0 1,131

جنرال سالم «الماس» از سوی گروپ اپراتیفی ریاست امنیت ملی به اتهام آدم ربایی دربازداشت بود.

به حواله خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» ریاست هژده  ریاست عمومی امنیت ملی، در ماه جوزا سال 1387 یک گروپ اختطاف چی را به رهبری ساتنمن “محمد سالم الماس “ گرفتار کرده بود. با آن که این مسأله درآن زمان به زبان رسانه ها افتاد، تلاش هایی در سطوح مختلف به کار گرفته شد و سرانجام، سالم الماس بیش از سه ماه در زندان سپری نکرد. وی دوباره به وزارت داخله برگشت و اخیراً به پیشنهاد تاج محمد وزیرداخله، به رتبه جنرالی ارتقا یافت جنرال میشود و به تازه گی با فرمان رئیس جمهور با لقب جنرال سالم الماس در پست ” ریاست تحقیقات جنایی و لایت کابل ” منصوب شده
است.
Leave A Reply