حکومت او دولت ته!/جمیع الله

0 866

.په پښتو کی متل دی وایي، چې یو واری په موږی نسکور شې، بیا په هغی نسکور، نو دریم وارې د سر هم پرې مات شه.
مطلب دا دی چې د څو کالو راهیسې دا سلم نه بلکی زرم وار به وي، چې یو په دروازه کی حمله وکړي، نور یې ډیر په اسانۍ او ډاډ سره داخیل ته ځي، هلته نو د مرمیو څخه کسان ورته ډیر وي، څومره یې چې خوښ، دا نه ګوري چې نر یې او که ښځه، ډاکتر یې او که غیرډاکتر، ملکی او که نظامي، ماشوم او که لوی… بس نو ښه زړه پرې یخ کړي.
خبره دا دی، چې تیرو چارواکو زاری کولې، او اوسنی غندل کوی، چی دغه دواړه کار نه ورکوی، اصلا د دغه کلمو اوریدل په خبرونو کی هم خوند نه کوی.
غوښتنه دا دی، چی حکومت باید لږ زیږ، جدی، محکم، قاطع، مصمم، ویروونکی، قوی، عادل، پریکړه کوونکی……وی.

Leave A Reply