جرمنی مېشتي افغانان /محمد امين بسمل

0 828

جرمن مېشتي افغانان داروپايي پارلمان له مرستیال رئیس څخه مننه کوي

موږجرمن مېشتوافغانانو بېګاماښام دبایرن آیالت په مونشن ښې یوه بېړنۍ غونډه راوبلله، څو د اروپايي پارلمان د مرستیال رئیس څرګندونې له یو او بل سره شریېړو.

داروپايي پارلمان مرستیال رئیس ښاغلي رییخي پړې د ډیورنډښې په اړوند په لاندې ډول یولړ مهمې څرګندونېړې دي:

باید لوېدیځوال پر ډیښېړي او د افغانستان تاریخي حق په ځایړي.

د بیزنس سټنددرډ خپرونې د راپور له مخې رییل، د تروریزم د پای ته رسولو لپاره هغه وخت راغلی چې د ډیښې په ایې تاریخي تېروتنه جبران او د تاریخي حقیښل شي.

د اروپايي اتحادیې د پارلمان مرستیال زیړه، د دې لپاره چېځ د ډیورنډښه د نړیوال تروریې، لازمه ده چې اروپا او امریې د تلپاتې سولې لپاره خپله پالیړي.

ښیې لپاره چې پر ډیښه برلاسی وي، په سیې لاسوهنو او بې ثباتۍ.»

یې لوېدیځ هیوادونه د دې مصنوعي پولې په اړه خپل پخوانی دریځړي او په دې سیې د تاریخ او حقیقتونو پراساس پخوانۍ پوله احیړي؛ بلوڅ او پښتانه، چېړای شوي، بېرته له اصلي سیمې سره یوځاییت لاندې راوستل شي.

«ښتني سیمې چې په زوره له بریتانیايي هند سره یوځایړای شوې باید بېرته خپل اصلي هیواد افغانستان ته وګرځول شي.»

د اروپايي پارلمان مرستیال یړې چې د ۲۰۰۱ټمبر یوولسمه د لوېدیځوالو لپاره د خطر زنګ و چې باید په سیې خپله پالیړي؛ خو لوېدیځو هیوادونو د دې پر ځای چې د خطر دا زنګ واوري سیمې ته یې پوځیان ولېږل او اجازه یېړه چې ستونزه لا ژوره شي.

ده وویل، له ۲۰۰۱ راهیسېې ډېر سرتېري وژل شوي او دا مرګ ژوبلېړي؛ نو اوس هغه وخت راغلی چې د ډیښېې خپله تاریړو.

د اروپايي پارلمان مرستیال باور لري چېې د ملیاردونو یورو د مصرفولو او د جګړې لپاره د هلو ځلو پر ځای باید د ډیښې پر بیې

ې خبره د ټینګار ترڅنګ چې افغانستان تل د ډیښې د بریتانییوه تپلېښه بللې، ویلي چې ډیورنډ د بریتانیايی هند له لوري د دې لپاره یوه هڅه وه چې ځان ته ستراتیژییړګ د مخنیوي لپاره حایل سیمه رامنځته شي.

ده ویلي«دا مصنوعي پوله په ۱۸۹۳یتانیښله چې په نتیې یې د افغانستان د خاورې لویې برخې چې اوس بلوچستان او د پښتنو سیمېېږي، بریتانیړې.»

د اروپايي پارلمان مرستیال له ډیښېړې او ویلي یې دي چې نوموړي نه یوازې د بریتانیایانو د استعمار په مهال له دېښېېړېدو مخالف هم و.

د اروپايي پارلمان مرستییښېې له غښړی دی.

ده دا هم ویلي چېې په قصدي ډول د پښتنو او بلوڅو سیمې وروسته پاتې پرېښودل شوي، د هغو قبیلې یې له یو بل سره ښېلېړي او د سختدریځۍ او افراطیت د ودې زمینه یېېړې ده څو اسلام اباد په سیې خپلو ستراتیژیېږي.

ریټډیښېړی دی.

د اروپايي پارلمان مرستیې د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف له قوله وايي چې۱۹۹۶ څخه تر ۲۰۰۱ پورې درې ځلې هڅړه چې پر طالبانو ډیورند ومني خو طالبانو ونه مانه.

ریډیښیم او دېوال جوړیې پر افغان ځځیانو له لورې ډزې د ډیښېځلو دوام بولي.

درنوهیوادوالواوترستم لاندې لراوبروپښتنو!

دښاغلي ریڅرګندونو په اړوند موږ دې نتېجې ته ورسېدو، چې نور نولاس ترزنېښېناستل لویه ګناه ده البته موږهروخت خپل غږړی دی خودا چې له نېځ نړیوال ذهنیت بدلون موندلییدای شي زموږغږ او روا مبارزه بریا ومومي.

موږتېیاشتې په ۲۴مه نېټه په مونشن ښې د پنجابیانود تېري په وړاندې یولوی لاریړخو له بده مرغه چې رسنیو په تېره بیا غږیزو رسنیوزموږغږ سم ونه رساوه.

اوس چې انګرېزان له اروپایي اتحادیې څخه تللي ځیله من یو، چې داپیاوړې اتحادیه به زموږمظلومو او تر ستم لاندې پښتنولاسنیویړي، څودډیورنډ پلیښه ترخاورولاندې، لراوبریوځل بیاد روح اوجسم په ډول سره یوځای شو.

زموږ دغونډې ګډونوالو د رایوپه اتفاق دالاندنې پرېړه لی

۱ــ په ټوله نړۍ اوپه ځانګړي ډول په ټولواروپایي هیې باید دډیورنډېړنېښې د له مینځه وړلو په موخه غونډې اولاریونونه تنظیړل شي.

۲ــ دنړۍ په ټولوهیې باید دانګریزانواوپنجابیانوسیاسي نمایندګیوته دغونډو اولاریونونود پریړه لی

۳څښتنه وشي، چې دمورني اوپلرني هیوادګران اولوی افغانستان په جوړې سره همغږي شي ځې وطن ناموس دی، دناموس ګټل اوساتل د دواړو خواوومسؤلیت دی.

۴ــ پنجابیانوته خیبر څه چې آن ماهي فراوسالنګ هم ورتسلیړل شي دوی به زموږ اولس په ارام پرې نه ږدي نوځید تر اټې وځغلول شي.

۵ــ امرییانوته بایړړي له تاریخي ماتې بچ او ستراتیژیې ګټې یې خوندي وي نو د لراو برو پښتنوحق دې له پنجابیانوڅخه واخلي.

دلوی اوسرلوړي افغانستان په هیله

Leave A Reply