په غوښه کی پیچکاری کول/ نبیله یوسفی

0 2,702

ساحه او طریقه یی:

له رګ څخه ډیر خطرناک وی.باید دقیق اوسی.په ساده ژبه یی ولولی:

دری ځایونه د غوښی په پیچکاری کی عام دی.
۱_مټ. ۲_بټک (کوناټی). ۳_ورون
۱_ #مټ_کیDeltoid_M: لاندی په رسم کی می ځای مشخص کړیدی.باید ډیر احتیاط وشی 7cm لاندی Radial Nerve او Brachial Artry قرار لری.چی خدای مکړه پدی ورنشی.
د ستنی کولو په وخت باید په چپ لاس غوښه راټوله ونیسی په مشخص ځای کی پیچکاری وکړی.
۲_ #بټک_کیButtoks: لاندی رسم کی می واضح کړیدی. ستنه د کوناټی پورتنی وحشی برخه کی کیږی.Upper outer Qadrant.
یا کوناټی په څلورو برخو وویشی پورتنی وحشی خوا وحشی طرف ستنه وکړی.له پورتنی انسی خوا مربع څخه اعصاب شروع وحشی خوا مربع یوه څنډه نیسی(رسم کی)
۳_ #ورون_کیleg: رسم کی په نښه شوی.
د ورون په سر خط کش کړی بل تری وحشی خوا لاندی کش کړی د دواړو خطونو په منځنی ساحه کی وکړی.Lateralisr.

ستنی کولو طریقه:
په ترتیب سره لمړی.۱- ساحه انتخاب کړی.۲ساحه پاکه کړی.۳۳- غوښه په لاس راټوله ونیسی په فکر سره.۴-ستنه 90 درجی په غوښه یو دم دننه کړی.۵- دوه برخی د ستنی دننه یوه برخه بیرون. خو دلته د ستنی اندازی او د انسان غوښنتیا سره په کتلو فیصله کو.۶- ستنه دننه شوه سرنج کش کړه که وینه رانغله پیچکاری دی وکړه.۷- ستنه بیرته په 90 درجی پخپل حالت وباسه.۸- مالوچ پری کیده او په قراره،قراره یی مساج کړه

Leave A Reply