غــــم غــــــزل

پروفیسر عبدالخالق رشید

0 111

سیلاب د وینو را روان دی دتورتم له زړه  نه

د خندا مرګ جنازې اخلي د پرتم له زړه نه

نورنو د نوح په شان امید له زړونو ووتلو

شراب بهیږي د خدای کورکې د زمزم له زړه نه

ګوره ستا خپل کورد کفارو میکده شو، یاره ،

څه سپکې سپورې اورم نن ستا د حرم له زړه نه

موزیګی حورې خرڅوي په ابلیسانو دلته

اوښکې په لپو شوې روانې د شبنم له زړه نه

خال به دې یوسي دوحشت لښکرې غم مه کوه

دا تور چې تورکړي په  دې توره د صنم له زړه نه

پوهیږې چل یې ما وتاته د وژلو کړي دی

دا آهنګ اورم د دې نوي ډُول د ډَم  له زړه نه

رشید

د ۲۰۲۰  دفبروری ۱۴

Leave A Reply

Your email address will not be published.