زمری څنګه ډنګر شو؟

شاعر : سمیع الدین افغاني

0 157

  

کوم پاچا په تیر وختو کې کـوم زمان

وو ساتلی  چاق زمـری قوی په ځان

 

    مقرر یې دې  زمري ته خدمتګار وو

د زمري  کار او محنت ته امیدوار وو

 

ورځ کې یو پسه زمري ته حواله وو

خو زمری به ورځ تربله بې چاره وو

 

پاچاه یو هیئت تعین کړه دی زمري ته

د زمري حال او احوال او نوکري ته

 

دې هیئت سره نورهم زمری  خراب شو

لاړه نور هم شو ډنګر ډیرپه عذاب شو

 

دویم ځل پاچاه یو بـــل هیئت  تعین کړ

 چې بیا کله د زمري حالت غمګین کړ

 

مده پس زمری لا نور پسې ډنګر شو

ژوند حالت یې شو خراب لاړه بدتر شو

 

په دریم ځـــل پاچا بـــل هیت تعین کړ

پدې کار یـــې باوري دا خپل یقین کړ

 

د زمري حالت لا نور هم پریشان شو

د پاچا زمری د مرګ په لور روان شو

 

لنډه دا چې تــر پنځم هیئت تعین شو

پس له هغه زمری مړ پاچا غمګین شو

 

پاچا و غـــوښته دربـــار ته خدمتګار

د زړګي مطلب یې کـړه ورتـــه اظهار

 

ورته یی وویل: حقیقت راتـه بیان کړه

د زمري د مرګ علت راتـــه عیان کړه

 

که رښتیا دې راتـــه وویل تا بښمه

ګني پـــوه شه پـــدې دار دې زړومه

 

خدمتګار شو وارخطا ویل : علیشان

حقیقت بـــه ددې راز کـــړمه عیان

 

چې تنها وم پسه ، پښه ما اخستله

 نوره غوښه مـې زمري ته ورکوله

 

چې دوهم هیت تعین شو کـــوم زمان

بیا دویمه پښه شوه د هغه ځوان

 

چې دریم هیت په مونږه  مقرر شو

1.      د پسه یو لاس دریم ته په نظر شو

 

څلورم  د پسه لاس خپل کور ته وړلو

دا علت وه چـــې زمـــری ډنګریـــدلو

 

بیا پنځم هیت ترې وړل نـــور اندامونه

زمری مړ شو دا چې ډيرشول هیتونه

 

پاچاه پوه شو د زمري د مرګ په راز

وخت پرې تیر وو په غصه شو بې نیاز

————————

 

په کوم ملک کې چې فاسد شي حاکمان

د ولس استحقاق خـــوري دا ظالمان

 

د غریب او د بیوزلو ژوند خراب شي

    بشري ناورین بیا  خلکو ته عذاب شي

——————————

۱۶۲۲۰۲۰

م ۰ کال

Leave A Reply

Your email address will not be published.