بیرغ 

سیدجیلاني جلان

0 152

ما  په اوږو مه اچوئ

ما په سینو مه ټومبئ

زما په  تور سره زرغونه وجود کې

د حماسو سیندونه 

د نمایش  په تورو ولې وژنئ؟

ستاسې له دغې مینې

یو نه 

یو زر ځلې مننه کوم

مګر د خدای ظالمو!

نو مینه داسې کیږي؟

د چا عظمت ساتل همدغسې وي؟

ویاړونه  دا رنګې وي؟

چې زه او ګل وطن مې

د  اولادونو  په سرو وینو کې 

غرقاب ولاړ یو 

د اجلونو د  دوزخ  په خوله کې

د سرو دردونو په تناب ولاړ یو

***

نو ما په اوږو مه اچوئ 

ما په سینو مه ټومبئ

ځکه زه اوس 

د دروغجنو 

بې وجدانو 

وطن پلورو 

نماینده نه یمه

زه د پیړیو وړاندې

د دې نړۍ شهزاده 

زه د پیړیو وړاندې

د لوی او ستر افغانستان فخر وم

د هر افغان فخر وم

ان د انسان فخر وم

***

سیدجیلاني جلان

کابل

۷ زمری ۱۳۹۹

Leave A Reply