عرصه های جنگ نرم کدام ها اند؟

شمس حقجو

0 104

عرصه های جنگ نرم شامل؛عرصه سیاسی ، عرصه فرهنگی و عرصه اجتماعی میباشد.

ویژگی های جنگ نرم

جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است که مهمترین آنها را در این جا به صورت مختصر می آوریم و عبارتند از:

1-                       جنگ نرم در پی تغییر قالب های جامعه و ساختار سیاسی است

2-                       آرام ، تدریجی و زیرسطحی است پ

3-                       جنگ نرم نماد ساز است ، تصویری شکست خورده ، ناامید و مایوس از حریف ارائه میشود و در مقابل مهاجم با نماد سازی و تصویر سازی خود را پیروز و موفق نشان میدهد ، در این ویژگی عملیات روانی در حد اعلای خود انجام میشود .

4-                       پایدار و بادوام است ، نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن ، پایدار و با دوام خواهد بود . هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است ، چنانچه این تغییر حاصل گردد ، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی باشد

5-                       جنگ نرم پر تحرک و جازبه دار است ، جنگ نرم که به صورت تدریجی و آرام شروع میشود ، در نقطه ای به دلیل ایجاد جازبه های کاذب ، خود جامعه هدف را برای تحقق اهداف به کار گرفته واز این طریق بر دامنه تحرکات آن افزوده میگردد ، در واقع با گذشت زمان  بسیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم بصورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در می آیند .

6-                       جنگ نرم هیجان ساز است – بانماد سازی ها – اسطوره سازیها و خلق ارزشهای جدید در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام میگیرد . مدیریت احساسات یک رکن در مهندسی جنگ نرم به حساب می آید ، در مدیریت احساسات تلاش میشود از احساسات و عواطف جامعه هدف به عنوانی پلی برای نفوذ در افکار و اندیشه ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی در باور ها استفاده شود . احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیری ، زمینه های خلق بحران را فراهم میسازد .

7-                       جنگ نرم آسیب محور است – دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه های ذکر شده فعالیت های خود را سامان داده و با خلق آسیب های جدید ، بر دامنه تحرکات خود می افزاید .

8-                       جنگ نرم چند وجهی است – در این جنگ از تمامی علوم ، فنون ، شیوه ها و روش های شناخته شده و ارزش های موجود استفاده میگردد.

9-                       جنگ نرم تضاد آفرین است – به مرور بر دامنه این تردید ها افزوده شده تادر نهایت به ایجاد تغییرات اساسی درباورها وارزش ها دست یابد .

10-             جنگ نرم از افزار روز استفاده میکند از ظرفیت های فضای مجازی ، ماهواره ، گوشی همراه و…در این جنگ استفاده میشود .

Leave A Reply