غــــــزل

ښکلا سحر

0 62
چې جامې مې په باران د عشق لمدې شوې
بیا مې سترګې په یو بل جهان رڼې شوې
د خیالونو په دنیا کې مې ځان وموند
ستا په نوم رانه را تاوې دایرې شوې
په دیدن کې دې له حده ها خوا خوند و
او شیبې د ژوند له شاتو نه خوږې شوې
خو بس څه و چې جنت نه و دنیا وه
د تقدیر په لاس مو پاتې فیصلې شوې
نه د زغم وې نه مې ځان ترې پټوی شو
په سپرلي د ژوند را پیښې حادثې شوې
امیدونه مې د زړه زخمي زخمي شول
د غزل مصرې مې هم په وینو سرې شوې
ښـــــکلا! مینه د زهرینې هوا ښار دی
په دې ښار کې د هر چا سترګې ړندې شوې

Leave A Reply

Your email address will not be published.