نوی هنګامه

سید عبید الله نادر

0 58

د پر له پسي و چکا لیو پر مهال په افغانستان کي

د طالبانو د واکمنئ پر مهال ۱۳۷۷

بهــــــاره نـــــــور د چنـــګ او، ترانــــــو سره راځه

د مســــــــــتو ولولــــو ، او د نغمـــــو ســـــــره راځه

قـــــافلـــه د رنګ و بوی، ځـــان ســـــــــــــره راوړه

محـــــــفل ته د رندانو ، خــــــو شبو یو ســـــره راځه

غضــــــب تنده ، راوستی ده په مو نږ بـــــاندی آسمان

راځــــــــې کــه دي دیــــار ته ،بـــــــارانو سره راځه

خمــــــــونه دي تش شوی ، رندان دي شــــونډی وچي

دي ورانـــــــــو میــــکدو ته ، ډک جــــامو سره راځه

نسیم په شــــــــان ور ګډ شه ، په بو ټو د چمــــــن کې

زمونږ د زړونو ښـــــــــــــــــار ته ، نڅیدو سره راځه

ګو ګــــــل کې زړونه مړه دي ، مستي په جا کي نشته

د مړو زړونو لپــــــــــــاره ، غلبلو ســـــــــره ، راځه

بدلون په مونږ کي ، نشته په دروند خوب کې پراته یو

زمونږه دي محفل ته ، هنـــــــــــــــــــګامو سره راځه

خـــــوبونه مو په زړه کي، پریشــانه غوندی بریښـــي

راځـــــــې که دغــه لــــــور ته، تعبیرو سره راځـــــه

عمــــرونه دي کـــــــړیږو ، پـــــــه فراق کي د وطن

د خپـــــل و طن د وصـــــل، پیغــــــــــــاموسره راځه

Leave A Reply

Your email address will not be published.