!زه به نه لیونۍ کېږم؟

مهر تاج

0 71
زه به نه لیونۍ کېږم؟!
ټوله ورځ د کور کارونه
ورسره پوهنتون درسونه
ورور که لوبو نه وزګار شي
لا تیری کوي امرونه
پښتنه ټولنه ګوري؟
لور پردۍ زوی وارث بولي
که ذهیره ده بچۍ ده
ځکه دا یوه جینۍ ده
دغه غم دی چې ځورېږم
زه به نه لیونۍ کېږم؟
زه به نه لیونۍ کېږم؟
چې د کوره نه بهر شم
ماشومانو ته نظر شم
سهار وخته په یخنۍ کې
دوی خشاک ټولئ بوجۍ کې
نه کتاب و نه قلم وي
د ډوډۍ ورسره غم وي
زه له ځانه دا سوال کړم
د دې هر څه مسوؤل څوک دی؟
که زه نه یمه نو څوک دی؟
دا پوښتنې وي او زه یم
ماښام کور ته چې ستنېږم
زه به نه لیونۍ کېږم …؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.