غزل

اوښکه امېل

0 250
د کرکې ښار کې د مرګ ډېرې اوازې کېږي
نن مې په ذهن کې بل ډول انګازې کېږي
خدايه! د دې وطن په خاوره باندې ډېر وخت وشو
خدايه! عيدګاه کې زموږ هر وخت جنازې کېږي
نفرت پرسـتو! د نفرت په پيسو فــکر وکــــړئ
هغــه پيســـو باندې جومات ته سيپارې کېږي
ټپه! ځان پټ که د احساس په تمه دلته نه شې
ټپه! درمل نشته فقط دې تمـــــاشـــې کـــېږي
زه چې ښوونځي ته ځم، امېل! راپسې هرې خوا نه
امېل! په ما پسې په دې ځاى کې نارې کــېږي
Leave A Reply

Your email address will not be published.