ووژل

آصف بهاند

0 190

چــا پــه هــورا، چـا پـه تـکـبـیـر ووژل

ځــیــنــو لا نـــورو پـــه تـقــدیــر ووژل

پــه نـــاپــوهئ کــې بـــایـــد دغـسې وي

ځـیـنــو پـــه زهــرو چـا پـه شیـر ووژل

اِتــبــار یــې وکـړلـو پــه هـــر چا باندې

چــا پــــه پــیــاده چـا پـــه وزیــر ووژل

صـرفه یې ونـکــړه پــر هـیـچا بــانــدې

هــم یــې نـــا پــوه، هــم یې خبیر ووژل

لَــو یــې گـــډ کـړی وي یــوې مـخـې نه

لــږ بــا گـنـاه ډېـر بــې تـقـصـیــر ووژل

ټـــوپـــک او بـــم چـې مـیسر نـه شـولـو

چــا پــه چــړو چــا پــه ځـنـځیـر ووژل

پر قاتل باک نـه شته چې څوک به وژني

دوی بـې تــوپـیـر ځــوانان او پیر ووژل

غــوړې وعــدې د ښـه ژونـدون ورکړې

یـا پــه خـوښـۍ یـــا هــم دلــگـیـر ووژل

قـــاتـــلان هــــر ډول وسـلـــه کــــاروي

اوس پــــه نـشـو، پـــخـــوا په تير ووژل

ربـــه عــالــم، بــیـنـا او هـر ځای ته یې

وژونــکــي عــمــداً پـــه تـدبـیــر ووژل

۱۱/۱۲/۲۰۲۰

هیدرسلیف

ډنمارک

Leave A Reply

Your email address will not be published.