غزل

عبدالمالک بېکسیار

0 151
قند و نبات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
شکرې، شات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
واړه رنګونه ته یې، واړه بارانونه ته یې
هولي، برسات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
هغه چې کیف ترې محسوسېږي او پلمه د خندا
ښادي، نشاط هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
مخلوق بې ځایه تعبیرونه کړي لګیا، خرابات
او مناجات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
له نور عالمه خبر نه یم مینانو ته خو
اختر، برات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
مینې که ته نه یې، نور څه دي د ژوندون پر میدان
دا کشت و مات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
یې فلسفه کې د خلقت زما اوډلې هسې
مانا او ذات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
ماته دې نکړي د ښایست کیسې یې نه یې منم
کالام او سوات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
ډېر به ناپوه یم بېکسیار، خو یمه پوه انتظار
او ملاقات هسې نومونه دي دا دواړه ته یې
Leave A Reply

Your email address will not be published.