د سید عبدالله نادر څو څلوریزې

سید عبیدالله نادر

0 158

ملی وحدت له پاره

دلتـــــــه هر یو ، روح او تن د دي وطــــن دی

که تاجک دی ، که ازبک دی ، که تر کمن دی

روزل شــــــوی ، همــــه واړه ، یو چمــن کې

دا ملـــــــــــت په حقــــیقت کې ،  یو بــدن دی

««««««««««««««««««««««««««

خاوندان د معرفت

چې سمـبال په عــلم وفـــــــــن وي ، د زمان

د هغو په لاس کې پروت دی ، زمونږدرمان

خــاوندان د مــعرفت ته ، په جـــهان کــــــې

وي د ســــتونزو د حــــل لاره ، ډیر آســـان

««««««««««««««««««««««««««

د دردمنو عزت 

چي د خپو لاندی د دردمنو شي ، عزت

یا خوندی په کې ، د چا نه وي ، کرامت

چي درد من او وطنپال په کې آزار شي

خدایه ورمه کړي ، بی دردانو ته قدرت

««««««««««««««««««««««««

د اغیارو نیتونه

اغیار ومونږ ته ، د خپل ځانه شریعت جوړوی

د خپلي ګیډی نوی رســـــم او طریقت جوړوی

د خپلو شومو آرزو ګــــــــــــانو آرمانو د پاره

همدا وطن تخته د مشـــــــق د سیاست جوړوی

«««««««««««««««««««««««««««

د بشر قافله 

قافـــــــله دبشر ښــکتــه شوه ســپوږمۍ کې

مونږ تر اوسه یو ، لاناست په تروږمۍ کې

مدنیت انګـــــــــــازۍ لاړي ، کهکشــان ته

مونږ مشهوره د نړۍ شــــــــو ، نادانۍ کې

«««««««««««««««««««««««««««

وحدت د نظر 

دا وطن له مونږه علـــــــم و هنر غواړي

خاوندان د لوړ احساس او ګوهر غواړي

چي چـــاپیره له عــالم کړو ،خـــپل غیږه

دغه کار لره وحـــدت د نظر ، غــواړي

«««««««««««««««««««««««««««

اندیښنه 

که پراته په هدیری کې خوار و زار یو

سوکـــــــالي ته دي وطنــــه انتــــظاریو

مونږه نه یو هغـــه مړي چــــــی آرام کا

ستا له غمــه په خـپل ګور کې ناقرار یو

««««««««««««««««««««««««««

بی ارزی  

دلتــه قــــدر د دانا څــوک نه پوهیږي

دردمن ټول عمر په دي وطـن،کړیږي

یو غـوټۍ د معرفت چـــي ،وغوړیږي

په دي بڼ کې د جاهل په لاس زمولیږي

««««««««««««««««««««««««

عجز

که هر څــومره ، په خــپله پــوهــه ، نازیږو

خـــو په رمـــــز کې د ذرې هـــم نه پوهیږو

دغه دومره ،عقل و هوش چي مو په سر دی

حقیــــــــقت ته پری ، هیڅــکله ، نه رسیږو

««««««««««««««««««««««««««

لوړ آرمان

چي سمبال په عـلم و فن شی ، زمونږ نسلونه

و راتلونکو ته ښــــکاره شی ، زمــونږدردونه

نو راځــئ چــي د دي لـــــوړ آرمــان د پاره

نوري ختمی کړو ، په خپل مینځ کې جنګونه

««««««««««««««««««««««««««««««

بیدردان 

مونږ ته پاتي ډیری ستــونزی په ، میـــدان

چی د حل لاره یي غـــواړي ، غمـخواران

ده هغــــــو په لاس د ســتونزو د حل لاره

چی تر ی نه نشته و په دنیـا کې ، جاهلان

Leave A Reply