انتخاب

نسیم ستوری

197
کوتي شمارمه حساب ترینه راجوړ کړم
په سوالونو کې جواب ترینه راجوړ کړم
ماتي کرښي د یو بل سره پیوند کړم
نو د خپل ارمان ګلاب ترینه راجوړ کړم
د قلم په اوښکو لیک ورباندې وکړم
د لفظونو لوی سیلاب ترینه راجوړ کړم
د خپل فکر ازاد سوچ له برکته
د رنګونو یو دریاب ترینه راټول کړې
چې ډالۍ ډالۍ پښتون ولس ته ورکړم
پاڼې ټولي کړم کتاب ترینه راجوړ کړم
خپل کوشش یم تر دې حده رسولی
نسیم ستوري انتخاب ترینه راجوړ کړم

Comments are closed.