دوه سرتېري

آصف بهاند

124

دوه سرتېري

له افغانستان نه د بهرنیو سرتېرو وتل

ته خو به وايي چې جگړه ختمه شوه،

خو ما ته، زما وطن ته خلاصه نه ده

*****
زه وم لگیا له هغه چا سره مې جنگ کولو

چې یې گناه راته مالومه نه وه

نه مې لیدلی، نه یې پېژنمه

اړ یم راغلی یم له لرې ځایه

ټوپک مې لاس کې یو څوک وژنمه چې نې پېژنم

د جگړې ولې؟ موږ ته څوک نه وایي

هر یو راځي وایي چې پایته رسي

دغه ناسم نظر نه

د سپېلني په شان زرگونه انسانان قربان شول

دغه نظر میندې کړې بورې، ماشومان یتیمان

او دا دی اوس، اوس دا ثابته شوله

چې دغه اند د احمقانو اند دی

ما ته خو پای دی،

زه روان یم ورنه

*****

دغه جگړه به تا ته پای ولري

خو ماته نوره هم غځېـږي پسې

انسانان لوېـږي او سوځېـږي پسې

اوس هم راتلونکې نامالومه ده تیاره ده

او بلا ده راته

لکه وبا ده راته

۰۱/۰۵/۲۰۲۱

هېدرسلیف

ډنمارک

 

 

Comments are closed.