یووالی

زلمی نصرت

145

اجـنـبـیـان کـه درس وانـخـلي له پـرونـه
یا به تښتي یا به بایلي خـپل سرونه

کـه غـلـیـم دې سکندر وي کـور د باندې
خټین کور به دې وران نه کړي له بیرونه

که د غـلـو سره د کـور سړی دې مل شي
فولادې دیوال به ړنگ کړي له درونه

د پردو تړون د گټو پر بنیاد وي
ته هم خپل بنیاد ته وکوه سوچـونه

له پردو نه ولې، ولې رڼا واخلو

چې په ملک کې مو بهیږي دریابونه

هـنر نه دی چې د بـل په زور پاچا شي

چې په خپل ملک کې لري مضبوط قومونه

که قومونه سره یو شي ای نصرته

نه به غم وي نه به وي نور دا جنگونه

۰۳.۰۵.۲۰۲۱  ـ  دنمارک

Comments are closed.