د الفت لاسونه

 زلمی نصرت

148

هدیرې سلام ته ورشه بې ریا

هلته وا به ورې د تللو نه ندا

حقیقت به شي څرگند په رڼو سترگو

چیرته پروت چې دی ورور ستا څنگ ته یې زما

په ښکاره به هر یو وایې درته دا

چې موږ یو ـ یو، گوره شو سره پخلا

که دا زما په سر ولاړه سره جنډه ده

د تور سپین اوشین نه لاندې ورور دی ستا

راته وایه اوس چې کوم یو بیگانه دی

چې هر یو وایې دا ملک دی د بابا

بیگانه وو سره بیل کړو په رنگونو

گنې هر گل مو یو رنگ دی د ښکلا

لا د هیلو غوټۍ شته دی چې پخلا شو

که په خپل وجود کې ووژنو بلا

اوس نو راشه چې د نن خبرې وکړو

پر هغه څه چې د نن ده  تقاضا

افغانان که د الفت لاسونه یو کړي

گلورین به یې هم نن شي هم سبا

که د علم ډيوه بله کړو په زړو کې

توره شپه به شي روښانه له بریښنا

د سبا په لوري درومه ای نصرته

کوم سبا چې حقیقت دی په رښتیا

۰۹.۰۵.۲۰۲۱ دنمارک

 زلمی نصرت

Comments are closed.