که اخـتـر راشي

آصف بهاند

188

که اخـتـر راشي

سپـېڅلـتـوب تـه یـې تـاوان رسېـږي

اختر سپـېڅلی دی

خوښي ده

خو زموږ کلي ته راچې نه شي

ډېره به ښه وي

موږه ککړ یو، یو د بل په وینو

موږه لمبلي د نفرت ډنډو کې

ځان نه مو، فکر نه مو کرکې اوري

که اخـتـر راشي سپـېڅلـتـوب تـه یـې تـاوان رسېـږي

بیا به پښېمان وي شر و شور بې تر سبحان رسېـږي

۱۲/۰۵/۲۰۲۱

هېدرسلیف

ډنمارک

Comments are closed.