د آرمانونو راتلونکی

سید عبیدالله نادر

187

د ښــکلا ګانو دې وطــــــــــن کې ، نندارې وینمه

د بلــــــــــــــبلانو په هر لـــــــوري ، ترانۍ وینمه

بیا به زرغون شي ، په اورونو ســوځـــیدلی وطن

د ســـوکالۍ په دې چمــن کې ، نښــــانې ویـــــنمه

د تـــیرو شــوو زمــانــــــــو ، راته نکـــلونه وایي

دې ویرانو کې هیري شـــــــوي ، افســــاني وینمه

خدای خبر بیا دې، په وعدو کې څه بدلون راغلی؟

چې د راتلو دې ، په سلـــګونو ، بهــــــــانۍ وینمه

بیګا دې بیـــا ، د هوســــونو شـــــوګیری کړی ده

چې نن دې ســـترګي ، لـکه ډکي پیــــــماني وینمه

د تور ضـــــمیرو کــــوردلانو، ناپـــــوهی د لاسه

د معــــــــرفت د غــــاړي هار، دانۍ دانۍ ویــنمه

منم چې یو ورځ به سر تاج شې ، د دنیا وطـــــنه!

زه حقیقت کې دغـــه ښـــــکلي ، زمانې ، وینـــــمه

Comments are closed.