د هیلو څرک

سید عبیدالله نادر

217

ناهیلي ګوره نشــــــئ ، امیـــدونه دي په مخ کې

منزل و رسیدو ته ، زحــمتونه دي ، په مــخ کې

د سوکالۍ دي ښـکلي ورځي ، زمونږ په انتظار

غوړولي په دې لاره ، ګلـــونه دي په مــــخ کې

هغوي ته چې کرکي ،او نفــرتونه زړو کې پالي

د میني محـــبت هم ، پیــــغامونه دي په مخ کې

منم چې دا مزل به، په ســــکروټو په اغزو وي

په نصیــب مو له ازله ، بهارونه دي ،په مخ کې

په متین عزم اوچـت کړئ ،په همت خپل قدمونه

چې دلته هر قــــدم کې ، رباتــونه دي په مخ کې

د کرکي نفـــــــــرتونو، دا تیارې به هم رڼا شــي

له هرې تیارې شـــاته ، سهارونه دي په مخ کې

زمان د روڼ سهار زیری ، په بار باری ،رالیږي

تکړه شئ چې د هیــلو ، کاروانونه دي په مخ کې

خوشحـــالیو کاروانو ته، لږ پاتـــي واټــــــــــنونه

د خوښیو مو قسمت کې ، اخترونه دي په مخ کې

Comments are closed.