سلـسلې زمـا ملالې مېوندۍ

ممتاز اورکزے

119
سلــــــسلې زمـــــــــــا مــــلالې مېوندۍ
د ستا شال دې شي زورواکو ته زندۍ
سلســــــــــلې! زما د زړه د سر لورکۍ
مــــــونږ ته پېښه ده پنجاب سره بدۍ
سلســـــــلي! زما د زړه د سر نازدانې
د ځلـــــــــــــمو سره په يو ډګر روانې
سلسلې راپيښې شوې ورکې ورانې
ســــتا له ننګه به شي کل واړه آسانې
سلســــــلې ته خو زما د پګړۍ ول يې
بــيا زمــــا کـــــــجکلاهي ده ته اول يې
سلســــــلې ته خو زما د پګړۍ ګل يې
ته دې نن هم راته اوسې ته دې تل يې
سلسلې! زمونږ دښمن هم ډېر رذيل دی
سلسلې! ســــــلوک يې تاسره دليل دی
سلســـــــلې! واوره خبره وخت قليل دی
دا ناپــــــاک دښمن له هر کمره ليل دی
سلسلې لورجانې ګرځه هسکې سترګې
ته زمــــــرۍ د پښتونخوا د لويې درګې
ستــــــا په پښو به پرځومه سترې ګرګې
لويان ټــــــــول درصدقه شه لکه چرګې
سلســـــــلې لورجانې ته خو ته ترانه يې
د ستــــــا ترۀ ممتاز ملنګ ته خزانه يې
هــــــــر بېمار شعور ته تۀ انار دانه يې
د پښتون وطن کچکول کښې درادنه يې

Comments are closed.