په پاکستان کې ده

قیس هاشمي

128

د شر ریښه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!

د جنګ نقشه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!

لواطت چیرې وشو؟ په مدرسه کې وشو!
او مدرسه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!
عیاشي چیرې کېږي؟ په پاکستان کې کېږي!
رنډۍ خانه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!
بن لادین چیرې و؟ په پاکستان کې و!
اصلي کیسه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!
امریکا چیرې لاړه؟ خو پاکستان ته لاړه!
اوس یې هډه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!
سوله په قطر کې ده؟ نه تر کاسې لاندې ده!
هغه کاسه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!
زما بګړۍ چیرې ده؟ د پنجابي پر سر ده!
ستا لوپټه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده!

جهاد اوس چیرې فرض دی؟ په پاکستان کې فرض دی

قیسه! فتنه چیرې ده؟ په پاکستان کې ده

Comments are closed.