د سلسلې علیخېل په ننګه

سرلوڅ مرادزی

156

پر وطن ننګ، په ننګونو کې برتر دی

په خور ننګ هم د وطن ننګ برابر دی

سلسله، د لوی افغان ملت حیثیت دی

د هغې حیثیت، حیثیت د لروبر دی

مور اوخور او وطن درېواړه ناموس دی

افغانانو پر ناموس ښندلی سر دی

په هیرامنډه يي پلور، د پنجاب دود دی

پنجاب کله له ناموس و ننګ خبر دی

پنجاب خپلې لوڼې خرڅې په بېجینګ کړې

لوڼې څه کړي پنجاب وږی د ډالر دی

افغانان د بې فرهنګ ملک ګاونډیان شول

ځکه ګډ يي پر کور هره ورځ محشر دی

د افغان او د پنجاب دوستي شي ګرانه

پنجاب څه دی، د انګریز د لاس نوکر دی

خلک يي ځاله د ترهګر، تروریست بولي

پنجاب خپله تروریست دی او ترهګر دی

سیمه وال چې په افغان غمیزه چوپ دی

باید پوه وي، پنجاب سیمې ته خطر دی

د افغان ملت په کور چې شنه غدۍ ده

بې تاریخ او بې فرهنک ملک سره سر دی

افغانانو پخپل کور سره جرګه شۍ

په پنجاب لور، ضرورت د یو لښکر دی

۲۰۲۱ کال د جولای ۲۰ مه

سرلوڅ مرادزی

Comments are closed.