غزل

ښکلا سحر

298
دین پوه شه ملا پوه شه
زه پوه شه دنیا پوه شه
وږی دی نو څه وکړم؟
ملک پوه شه پاچا پوه شه
ځار دې لـه خندا شمـه
لـږ مې په ژړا پوه شـه
ژوند په ټوکو نه کیږي
سم یې په مانا پوه شه
کلی دي خپــــل کار کوي
ښکلا! پوه شه اشنا پوه شه

Comments are closed.