عبرت

شاه ولی ارین

295

که دې مشران هېر کړل خپل ځان هـېروي

خـپل تـېـر تـاریـخ او خـپل جانـان هـېـروي

چا چې په توره دغـه شان او استقلال ګټلي

دا تیـروتنه ده چې هـغه قـهـرمان هـېـروي

ستـا د تـارخ ویـاړ احـمدخان او میـرویـس

پـه ستـرګـو ړونـد شې امان خـان هـیـروي

له تـېـر تاریخ نـه دې عـبـرت وانـه خیست

په تـېـروتنـو د پښتون نام او نشان هـیروي

پـاڅـې راویـښ شئ لـه دنـیـا یـې زده کـړه

ولی ګټـلی استقلال او لـوړ ارمان هـېروي

اغوس دنمارک

۱۵-۱۰-۲۰۲۱

Comments are closed.