د پـښـتو ســندری/ ارواښاد کبیر ستوری

0 1,661

زار دې  شـــــم  قــــلـــمـــه ،د پـــــښـتــو ســـــندرې لــــیکـــه

بـیا  د پــښـتـونــــخــــوا  د  ســــرد رو ســــندرې  لـــیــکـــه

زه خـــپله ټـــپه په خــپــل ربـــاب کــــې غــــــږول غــــواړم

سـاز پـه یکه زار او  یــــه  قــربـــان شـروع کـــول غــــواړم

زه قـــا مي وحـــد ت ،پـه زور د مـینې  جــــوړول   غــواړم

مــا تـه د خــپل قـــــا م  د نـــنـګــیــالـــو ســـــندرې لــیکــه

زار  دې  شــــم  قــــلـمــه، د پـــښـتـو  ســـــندرې لـــیــکــــه

زه د ژونـــــدون نــاوې، خــپل کالـه تــه راوســتل غـــواړم

زه ویــده شــعــور، د پـــښـتـونـــوالـي  ویـــښـــول غــواړم

زه پــښـتو لـیکل ، پـښـتو ویـل، پـښتو لـوستل غواړم

مـــاتــــه د خــــپل کـلي ، د حـــجــــرو ســـــندرې     لــیکــه

زار دې شــــــم  قــــلـــمــه ، د  پـــښـتو  ســــنــدری  لـــــیکــه

زه تـا  نـه  قــلـمه،  تـــــیــره  تـــــــوره  جـــــــوړول  غــــــــــواړم

تـا تـه  د خـــوشــحـال نـیـکه،  پــټـــکی پـه سرول غـــــواړم

لاره مــېپــښـتو ده،  د پــښـتو پـه  لاره  تـــلــــل غـــــــواړم

ســـتـوري تـه د ژونـــد ، د  پــسرلـــو  ســنــدری لـــیـــکـــه

زار  دی  شــــم  قــــلـمــه ، د پـــښـتـو  ســـــندرې لـــیــکــــه

Leave A Reply