غزل / اسمالمر

0 542

زه پـــه یوچــــا پسې روانــــه شومـــه
یـــــــــوارې بیا پسې روانـــــــه شومه

لکه صحــرادومره اوږده شولـــــه شپه
زه تــــر سبا پسې روانــــــه شومــــــه

لـــــــــکه تیاره پـــــــه منډه منډه روان
لــــــکه رڼـــــا پسې روانـــــــه شومــه

له خپل وجـود نه پسې بېلـــــــه شومــه
زه لــــــکه سا پسې روانـــــــه شومـــه

شوم لكه ساه ورپسې مـنـ‌‌‌‌‌‌ډې مې کړې
لـــــکه هـــــوا پسې روانــــــه شومــــه

خپلو غمو نـــو غونـــدې نه ښکارېـــدم
لـــــــــکه خــندا پسې روانـــــه شومــه

راغی رسوا یې کـــړمـــــه بېرتــه ولاړو
رسوا رسوا پسې روانـــــــه شومـــــــه

Leave A Reply