غزل /  مصطفی آرين

0 895

تیر یادونه افـسانې شــوې آرمـانونه پاتې کـیږي
سره ګلونه خاورې کیږي تصویرونه پاتې کیږي

څو خبرې راته وکړه چې مې زړه پرې لږ تسل شي
بیا به ګرځې چیرته نه یم آوازونه پاتې کیږي

د چـینـتروک او پټپټوني هـلکتوبه بیرته راشـه
آ کوڅې شوې رانه هیرې ماښامونه پاتې کیږي

زما د زړه د وینورنګ نه پيغلتوب دوران پرې جوړ کړه
که نکریځې نه غږیږي خو رنګونه پاتې کیږي

تا خــو ویل آرینه راشه سـم په پل راته پل کیږده
څنګه ستړې،ستړې ښکارې مـنزلونه پاتې کیږي

Leave A Reply