د بن تړون ته د هلمند پيغام/ مصطفی آرین

0 1,061

چا له په نښه د چا ښکار دې کړم
ښیرې، ښيرې آزار،آزار دې کړم

کمیس مې نشته چې ګریوان وشلوم
لکه د لــوټ کابل چــینار دې کــړم

څومره دې وکتل په کرکه، کرکه
دلاله ګل ومـه کـوکنار دې کــړم

څومره دې وزبیښلم ودې څکوڼډم
لکه هلمند پرهار ،پرهار دې کړم

مــاخـپل ټوټې ، ټوټې بدن ټولاوه
سم چې یوتن شومه اغیار دې کړم

زمونږله کورونومرچلونه جوړشول
سنګر ، سنګر کتار ، کتار دې کړم
ساده آرین سره فتنه ، فتنه شوې
هم دې شهید هم ګنهکار دې کړم

Leave A Reply