غزل /بصیر بیدار ستوری

0 762

پټ یې په خپل زړه کې ساتم په خوله یې نه یادوم
غم مي سینه کې ګرځوم په خوله یې نه یادوم

قسم دې یاد یې لیونی کړم سودایې غوندي شوم
په لاره ځم ګوتي شمیرم په خوله یې نه یادوم

ستا د وعدو حساب کتاب راسره شو مکمل
په کتابچه کې یې لیکم په خوله یې نه یادوم

ما دژوند ټولي خوشالۍ ورته ځولۍ کې یوړي
تشه ځولۍ بیرته راوړم په خوله یې نه یادوم

د ګل په پاڼو مي تصویر د زړه په وینو جوړ که
اوس یې تحفه کې ورلیږم په خوله یې نه یادوم

په نیمه شپه اسمان ته وګورم او ستوري شمارم
د خپل بخت ستوری لټوم په خوله یې نه یادوم

یوه لحظه یې هم د خپل څنګ نه جدا نه ګڼم
تصویر یې جیب کې ګرځوم په خوله یې نه یادوم

په خوب ویده جانان زما په زړګي لوبي کوي
خوب نه یې نور راويښوم په خوله یې نه یادوم

موسکا یې وکړله او له مخي مي پناه شوه لاړه
هغه موسکا تمثیلوم په خوله یې نه یادوم

بیدار چې دا غزل لیکه له مانه ، نه وو خبر
لږ یې د خپل حال خبروم په خوله یې نه یادووم

Leave A Reply