غزل/ مقدسه احمدزۍ

0 2,207

چې له نفسه به جدا ،زنده ګي څنګه کېږي؟
بې تادې نشمه،بې تازنده ګي څنګه کیږي؟
چې بې هغه دې کړمه،اوس مې پدې پوی که ربه!
چې بې هغه به اوس زما،زنده ګي څنګه کېږي؟
نه مې ژوند ښه تېرکړ،او نه مې ستاخواږه ولیدل
زماژوند داسې دی،چې ستازنده ګي څنګه کېږي؟
نړۍ چې ته دا دومره ډېر مینه وال ولې لرې؟
نړۍ چې تاکې بې اشنا،زنده ګي څنګه کېږي؟
ستړې ارواح،تربتي ژوند،له هرڅه لرې لرې
چې رانه اوس هم ددنیا،زنده ګي څنګه کېږي؟

Leave A Reply