حاجي محمد نوزادي / مرور

0 518
هـغـه شیبـې ســوې مــروري ولاړې
خنداني خولې سـوې مـروري ولاړې
روښاني ورځي تــورتـمونو یــووړي
د وصال شپې سوې مـروري ولاړې
د زړګــي وینــي تــر لــیمــو ووتــې
اوښکي ویالې سوې مـروري ولاړې
چـي د غـزل امـیل شـلیـدلی پـریـوت
هـم مي ټپې ســوې مــروري ولاړې
نن د هوسۍ سترګو جادو مات سوی
په ژړا سـرې سوې مـروري ولاړې
د نــوزادي چـي سـو قسمت مـــرور
هیلي ، اسرې سوې مروري ولاړې
Leave A Reply