لیونی پښتون/ عظم الدین علیمی

0 899

پـنـجـابـیـه دســـیـــســــو دې لـــیــونـی کـــړم
پـه تـرهـګـرو مـدرســـو دې لـــیــونـی کـــړم
د اســلام د پــاک نــامــه پــه نـــوم بــار بــار
د فــریــب اوږدو دامــــو دې لـــیــونـی کــړم
نــه پــه غــم کې د انـســـان یــې نــه د دیـــن
د ریــا مــکــر نــــــــارو دې لـــیـــونـی کـړم
چې پښتون ـ بلوڅ سر جګ کړي ته یې ریبې
سـل نــادودو نــاکـــردو دې لــــیـــونـی کـړم
د مـشـال د مــرګ حــسـاب بـه درنـه غواړم
نـور دې نه پـريـږدم حـیلـو دې لـیـونـی کړم
پـر اغـځـن تـار افـغـان نـــه شــې بـیـلـولــی
دیـورنـد کرښې ته راتـلـو دې لـــیـــونی کړم
پـښــتـونخوا کې شوه د زغم کاسه نسکوره
د تـوپـونـو پـه ویـشـتــو دې لـــیـــونی کړم
هر پښتون دی اوس تیار د حق غوښتو ته
پــه صــبـرونـو حـوصـلـو دې لــیــونی کړم

Leave A Reply