د سرتیري پر قبر کښلی لیک / ګرجستاني شاعر خوتابرولاوا

0 2,708

د سرتیري پر قبر کښلی لیک

ګرجستاني شاعر خوتابرولاوا

د خپل هېواد وم زه سرتیری

سپېڅلې دنده پرې ویاړیدم

دښنه لتاړ وه زما په وړاندې

هوډ مې وه ټینګ نه ماتېدم

ای لارویه! قبر زما ته !

په ځیر وګوره ضرور دي تا ته!

نیټه د مړینې مې کښلې په شناخته

ویې لوله پام کړه دیخوا ته !

سر مې شیندلی په هسکه غاړه

هېواد په مینه هستې مې ولاړه

سر مې ټیټ نه کړ د خپل هېواد

ټولو دښنو ته -، غلیمان واړه

پر دښمنانو د غږ بريښنا مې

لکه وه ټکه تالنده دواړه

ما په خپل عمر، لنډه ځوانۍ کې

نه مې سر ټیټ کړ

نه شوم په ګونډو چاته

یوازې د وطن پښو ته

کښته کېدل، یو غوره دود وه ماته

زما نشتوالی تاته شتوالی درکړ

یه هېوادواله! زما ارمان ښه ساته

Leave A Reply