د نيکونو ميراث/ ع. عليمي

0 548

پـر آهـونـو فـريـادونـو بـانـدې نــه شي
پر ښـيـرو او پر سوالونو باندې نه شي
که نـجـات د وطـن خوښ وي دا فغان
تش د خولو پر گفتارونو باندې نه شي
لـه آمـو تـر ابـاسين وحدت په کار دی
پر نـفـاق اوبـيلـتـونـونـو باندې نه شي
پــه رڼــا د مـيـنـې, لارې روښــانـيــږي
د نـفـرت پـر مـزلـونـو بـانـدې نــه شي
د نـيـکـونـو د مـيـراث ګټل پـه کار دي
ښکيلاکګـرو تـه عـذرونـو باندې نه شي
عـقـل پـوهـه بـريـالی جـهـل نـاکـام دی
بـربـريت او وحـشـتـونـو باندې نـه شي
يو بل ونيسئ په غېږ کې ورونو خلکو
قومو منځ کې خفګانونو باندې نه شي

Leave A Reply