سید شاه سعود /غزل

0 1,336

زړه به زور ځانله پیدا کړي ژوند به شور ځانله پیدا کړي
زه او ته به ترینه لاړ شو دوۍ به نور ځانله پیدا کړي

چا چې سترګې پورته کړي دي نو سترګو ته یې ګوره
نه به سپین ځانله پیدا کړي نه به تور ځانله پیدا کړي

تړمې تړمې اوښکې پاڅي د غزل په ټکو توی شي
زړه چې زخم شي نو داسې یو ټکور ځانله پیدا کړي

بلا ورځې له دې کوره لوګی نه دی پورته شوی
د غنمو دانې ورکړه چې لږ اور ځانله پیدا کړي

شیر عالم د میمونۍ په غاړه وچې کړي سندرې
محبت چې لیونی شي نو پیغور ځانله پیدا کړي

څوک چې دلته په دې شاړ وطن کې خوښ نه دي سعوده
هغه خلک دې یو بل وطن سمسور ځانله پیدا کړي

Leave A Reply